ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถนะการกำจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมไหมโดยถังจำลอง ยูเอเอสบีระดับห้องปฏิบัติการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถนะการกำจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมไหมโดยถังจำลอง ยูเอเอสบีระดับห้องปฏิบัติการ
นักวิจัย : ธีระพงษ์ สว่างปัญญากูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=9008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถังจำลองยูเอเอสบี ระดับห้องปฏิบัติการในการบำบัดสารอินทรีย์และสองน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมไหม โดยถังยูเอเอสบีขนาดเท่ากันจำนวน 2 ถัง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 63 มม.สูง 5 ม. ปริมาตรทำการ 15.59 ล.ต่อถังเริ่มต้นระบบด้วยหัวเชื้อจากถังหมักตะกอนแบบ ไร้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้น 2,200 มก.ของแข็งแขวนลอยระเหย/ล. น้ำเสียเข้าถูก เจือจางให้มีควมเข้มข้นซีโอดีประมาณ 2,500 มก./ล เพื่อลดความเป็นพิษจาก แอมโมเนียไนโตรเจนที่มีในน้ำเสีย ระบบใช้เวลาประมาณ 4 เดือนครึ่งจึงเข้าสู่ สภาวะคงที่ ผลการศึกษาพบว่าที่ค่าอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 0.52 1.04 1.54 และ 2.56 กก.ซีโอดี/(ม.(3)วัน) ภายใต้สภาพการควบคุมชนิดสีย้อมเป็นสีแอชิดและ ชนิดไหมพันธ์ผสมโดยไม่ควบคุมโทนสีย้อมและทำการเปลี่ยนน้ำเสียเฉลี่ยเดือนละ ครั้งพบว่าระบบสามารถลดค่าซีโอดีและซีโอดีกรองอยู่ในช่วงร้อยละ 55.2-85.3 และ 61.7-84.7 ตามลำดับ ลดค่าของแข็งแขวนลอยอยู่ในช่วงร้อยละ 22.5-67.6 และลดค่า ความเข้มสีปรากฏและสีจริงได้อยู่ในช่วง 32.6-70.8 และ22.6-72.4 ตามลำดับ ผลการ ศึกษาแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของระบบมีค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราภาระบรรทุกสาร อินทรีย์มีค่าต่ำลง ระบบทำงานได้ดีที่สุดที่ค่าอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 1.04 กก.ซีโอดี/(ม.(3)วัน) อย่างไรก็ดีพบว่าประสิทธิภาพกลับมีค่าลดลงเมื่อ อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์มีค่าต่ำเกินไป (0.52 กก.ซีโอดี/(ม.(3)วัน) ระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพที่มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 81.0-88.1 โดยปริมาตร อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอยู่ในช่วง 0.18-0.31 ล./(ก.ซีโอดีที่ถูกกำจัด.วัน) ที่ การทดลองที่ค่าอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 1.01 กก.ซีโอดี/(ม(3)วัน) ภายใต้ สภาพที่เกิดจริงในโรงงานโดยไม่มีการควบคุมชนิดสีย้อม ชนิดพันธ์ไหมและโทนสี ย้อม ทำการเปลี่ยนน้ำเสียเฉลี่ยสองครั้งต่อสัปดาห์ พบว่าระบบสามารถลดค่า ซีโอดีและซีโอดีกรองได้ร้อยละ 83.2 และ83.1 ตามลำดับ ลดค่าของแข็งแขวนลอยได้ ร้อยละ 57.7 และสามารถลดค่าความเข้มสีปรากฏและสีจริงได้ร้อยละ 69.8 และ 73.0 ตามลำดับ จากผลการศึกษาพบว่าค่าอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 1 กก. ซีโอดี/(ม.(3)วัน) มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบระบบจริง โดยมี ประสิทธิภาพการลดค่าซีโอดีและสีปราฏประมาณร้อยละ 80 และ 70 ตามลำดับ และระบบ ยูเอเอสบีมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นระบบบำบัดเบื้องตนของนำ้เสียอุตสาหกรรมฟอก ย้อมไหม

บรรณานุกรม :
ธีระพงษ์ สว่างปัญญากูร . (2545). สมรรถนะการกำจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมไหมโดยถังจำลอง ยูเอเอสบีระดับห้องปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญากูร . 2545. "สมรรถนะการกำจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมไหมโดยถังจำลอง ยูเอเอสบีระดับห้องปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญากูร . "สมรรถนะการกำจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมไหมโดยถังจำลอง ยูเอเอสบีระดับห้องปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญากูร . สมรรถนะการกำจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมไหมโดยถังจำลอง ยูเอเอสบีระดับห้องปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.