ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
นักวิจัย : นิตยา บุญชุ่ม
คำค้น : ประกันคุณภาพการศึกษา , อาจารย์มหาวิทยาลัย , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741740468 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารและความพึงพอใจที่ได้รับจากข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ อาจารย์ที่ทำการสอนในมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windowsผลการวิจัย พบว่า 1. อาจารย์ที่มีเพศต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน อาจารย์ที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน อัตราเงินเดือน คณะที่ทำงานและประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน 2. การเปิดรับข่าวสารเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร 3. การเปิดรับข่าวสารเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในข่าวสาร 4. การใช้ประโยชน์จากข่าวสารเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ

บรรณานุกรม :
นิตยา บุญชุ่ม . (2546). การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตยา บุญชุ่ม . 2546. "การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตยา บุญชุ่ม . "การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นิตยา บุญชุ่ม . การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.