ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อม
นักวิจัย : อรวัฒน์ อุปปาติก, 2521-
คำค้น : บริษัทโฆษณา , การจัดการธุรกิจ , การบริหารธุรกิจ , ธุรกิจขนาดกลาง , ธุรกิจขนาดย่อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนา ทองมีอาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741757557 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1026
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง (1) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม กับปัจจัยนำเข้าของธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อม (2) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับปัจจัยนำออกของธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อม (3) ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหาร และปัจจัยนำออกของธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลาง และขนาดย่อม และ (4) แนวทางในการบริหารปัจจัยต่างๆ เพื่อให้องค์กรหรือระบบ อยู่รอด และประสบความสำเร็จ โดยการสัมภาษณ์เจ้าของและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจตัวแทนโฆษณาในขนาดกลางจำนวน 5 แห่งและในขนาดย่อมจำนวน 6 แห่ง ผลการวิจัยพบว่าสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจตัวแทนโฆษณามากที่สุดคือ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจรองลงมาคือการเงิน กฎหมาย วัฒนธรรมต่างชาติ การเมือง และคู่แข่ง ปัจจัยนำเข้าเดียว ที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจตัวแทนโฆษณาไม่ว่าจะเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาในขนาดกลาง หรือขนาดย่อมคือปัจจัยด้านบุคลากร สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยนำเข้าของบริษัทตัวแทนโฆษณาคือการแย่งตัวบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่สุด การศึกษาและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจะก่อให้เกิดปัจจัยนำออกที่ดี การบริหารที่เป็นระบบจะก่อให้เกิดปัจจัยนำออกที่ดี การที่จะอยู่รอดและเติบโตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ (1) เติบโตด้วยตนเอง (2) Merge กับบริษัทต่างชาติ บริษัทตัวแทนโฆษณาควรมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะได้อยู่รอด อีกทั้งต้องแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะลดต้นทุนลง เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด รักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทตลอดไป หาทางเอาชนะคู่แข่ง ทำงานอย่างมืออาชีพ มาตรฐานของตัวเองให้สูงขึ้น ต้องเข้าใจตลาดอย่างชัดเจน เกาะติดในส่วนของ นวัตกรรมใหม่ๆ สื่อใหม่ๆ Trend ของตลาด ซื่อสัตย์กับลูกค้า ไม่โลภ และเมื่อถึงเวลาอาจจะต้องพัฒนาแตกสาขาเพื่อที่จะขยายตัว

บรรณานุกรม :
อรวัฒน์ อุปปาติก, 2521- . (2546). การบริหารธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวัฒน์ อุปปาติก, 2521- . 2546. "การบริหารธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวัฒน์ อุปปาติก, 2521- . "การบริหารธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อรวัฒน์ อุปปาติก, 2521- . การบริหารธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.