ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็มต่อการพัฒนาความรู้และทักษาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ฟัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็มต่อการพัฒนาความรู้และทักษาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ฟัง
นักวิจัย : ขนิษฐา จิตแสง
คำค้น : ภาษาอังกฤษ , ผู้ฟังวิทยุ , ทัศนคติ , รายการวิทยุ , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741738951 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับฟังรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็ม กับระดับความรู้ ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษ และการนำความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษไปใช้ประโยชน์ของผู้ฟัง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน และประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่ารายการเรดิโอ โนพร็อบเบล็มมีบทบาทต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้ฟังในระดับปานกลาง และปัจจัยจูงใจสูงสุดที่ทำให้ผู้ฟังเลือกฟังรายการเรดิโอ โนพร็อบเบล็ม คือรายการมีการแนะนำเพลงใหม่และทันสมัยตลอดเวลา ทำให้ผู้ฟังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษสนุกมากขึ้นและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ซึ่งมีผลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพราะรายการมีการนำเสนอทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป ในด้านการนำไปใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่นำความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง และผู้ฟังส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็นผู้ฟังเพียงอย่างเดียว เพราะโอกาสในการสื่อสารสองทางกับทางรายการมีจำกัด ดังนั้นรายการควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่สามารถตอบโต้ได้ทันทีและเพิ่มโอกาสให้ผู้ฟังได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางรายการได้มากขึ้น นอกเหนือจากการใช้โทรศัพท์ และควรปรับปรุงเนื้อหาที่นำเสนอให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้ฟังได้มากขึ้น

บรรณานุกรม :
ขนิษฐา จิตแสง . (2546). บทบาทของรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็มต่อการพัฒนาความรู้และทักษาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ฟัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา จิตแสง . 2546. "บทบาทของรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็มต่อการพัฒนาความรู้และทักษาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ฟัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา จิตแสง . "บทบาทของรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็มต่อการพัฒนาความรู้และทักษาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ฟัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ขนิษฐา จิตแสง . บทบาทของรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็มต่อการพัฒนาความรู้และทักษาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ฟัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.