ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
นักวิจัย : วิมลภัทร์ ตุงคนาค, 2518-
คำค้น : การสื่อสาร , การโน้มน้าวใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741747241 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1017
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง และบทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่และการจัดการที่มีต่อการเผยแพร่นวกรรม งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview ) กลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รับสนองพระราชประสงค์ กลุ่มแบ่งตามประเภทของพืชเศรษฐกิจที่นำไปเผยแพร่นวกรรม อันได้แก่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก พืชไร่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมทำงานประจำในพื้นที่ กลุ่มผู้ประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน กลุ่มชาวไทยภูเขาที่เป็นผู้นำชุมชนในรุ่นบุกเบิกและผู้ที่เป็น Early Adopters รวมจำนวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝิ่นคือ 1.ปัจจัยด้านตัวผู้ส่งสาร ได้แก่ ผู้ทำงานตอนริเริ่มโครงการ ผู้รับผิดชอบ และอาสาสมัครผู้ทำงานให้มูลนิธิโครงการหลวง การสร้างเครือข่าย/พันธมิตร ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร การสร้างความศรัทธา การสร้างความใกล้ชิดคุ้นเคย ความเป็นเพื่อน และการสื่อสารจากผู้นำไปยังลูกบ้าน และที่สำคัญรองลงมาคือ ผู้ที่รับนวกรรมกลุ่มแรก 2. ปัจจัยด้านสาร การใช้สาร 3 ประเภท คือ สารเชิงวิชาการ สารเพื่อการจูงใจให้ยอมรับนวกรรม และสารเพื่อแนะนำนวกรรม 3.ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ เน้นการสื่อสาร ระหว่างบุคคล และการสื่อสารแบบสองจังหวะ/ขั้นตอน ได้แก่ กลยุทธ์การจัดโครงการฝึกอบรม กลยุทธ์การเข้าทางผู้นำความคิดเห็นหรือการสื่อสารผ่านตัวกลางของการสื่อสาร ( Mediator) กลยุทธ์การฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้เป็น ยุวเกษตรกร กลยุทธ์การสื่อสารโดยเข้าทางคนแก่คนเฒ่าเพื่อขจัดความขัดแย้ง และกลยุทธ์การใช้วิทยากรอาสาสมัครเกษตรกร ชาวไทยภูเขา กลยุทธ์ด้านวิธีทำงานของเจ้าหน้าที่ กลยุทธ์การฉายภาพยนตร์และสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับนวกรรม 4. ปัจจัยด้านผู้รับสาร เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการรับนวกรรม ในเรื่องบทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่และการจัดการที่มีต่อการเผยแพร่นวกรรมมี 9 ด้านได้แก่ 1. บทบาทการให้ความรู้ 2. บทบาทผู้โน้มน้าวใจ 3. บทบาทการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 4. บทบาทการสนับสนุน/ส่งเสริม 5.บ ทบาทการเป็นผู้ประสานงาน 6. บทบาทการกระตุ้นหรือการเป็นผู้ขับเคลื่อนชุมชน/โครงการ 7. บทบาทนักพัฒนาสังคม 8. บทบาทเซลล์ขายของ (โครงการ) 9. บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง

บรรณานุกรม :
วิมลภัทร์ ตุงคนาค, 2518- . (2546). ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลภัทร์ ตุงคนาค, 2518- . 2546. "ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลภัทร์ ตุงคนาค, 2518- . "ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วิมลภัทร์ ตุงคนาค, 2518- . ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.