ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูล ความสามารถในการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูล ความสามารถในการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : ชัชวนันท์ สันธิเดช
คำค้น : การแสวงหาสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน , อินเตอร์เน็ต , เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภา อุตมฉันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741741472 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ณ สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มีคอมพิวเตอร์ใช้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปริมาณที่มาก โดยส่วนใหญ่ใช้ในการทำงานเป็นหลัก นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารในระดับค่อนข้างสูง และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตค่อนข้างดี ตลอดจนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการค้นหาข้อมูล ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยนิยมแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆ รองลงมาคือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และที่สำคัญคือใช้เพื่อความสุขของตนเอง เช่น เข้าไปในเว็บไซต์ที่โปรดปราน นอกจากนั้นยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างหลากหลาย โดยเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการทำงานเป็นหลัก ตามมาด้วยเพื่อความบันเทิงส่วนตัว

บรรณานุกรม :
ชัชวนันท์ สันธิเดช . (2546). พฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูล ความสามารถในการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชวนันท์ สันธิเดช . 2546. "พฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูล ความสามารถในการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชวนันท์ สันธิเดช . "พฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูล ความสามารถในการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ชัชวนันท์ สันธิเดช . พฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูล ความสามารถในการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.