ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพและบทบาทของพิธีกรถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีทางโทรทัศน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพและบทบาทของพิธีกรถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีทางโทรทัศน์
นักวิจัย : อุรัสยาน์ สุขะตุงคะ
คำค้น : พิธีกร , รายการโทรทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741751281 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วิทยานิพนธ์เรื่อง "สถานภาพและบทบาทของพิธีกรถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีทางโทรทัศน์" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สถานภาพและบทบาทของพิธีกรถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพิธีกร คุณสมบัติของพิธีกร กระบวนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ทัศนะและทัศนคติของ ผู้ชมที่มีต่อพิธีกร และรายการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีทางโทรทัศน์ รวมถึงพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสหวิธีวิทยาการ (Multiple Methodology) ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) และในส่วนของผู้รับสารได้ใช้วิธีการทำแบบสอบถาม (Questionnair) ผลการวิจัย 1. พิธีกรถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีทางโทรทัศน์ โดยเฉลี่ยจะมีอายุ30ปีขึ้นไปและมีความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ สามารถถ่ายทอดข้อมูลและความรู้แก่ผู้ชมได้ 2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพิธีกร จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายการ ได้แก่ มีภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือ มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและน้ำเสียงที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธีและสามารถใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 3. กระบวนการทำงานของพิธีกรแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ การเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลก่อนการถ่ายทอดสด การทำงานระหว่างการถ่ายทอดสด และการประเมินผลหลังการถ่ายทอดสด ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแบ่งเป็น 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่เกิดจากตัวพิธีกรเอง ได้แก่ เตรียมข้อมูลไม่มากพอ มีเวลาเตรียมงานน้อยและการใช้คำราชาศัพท์ สำหรับปัจจัยที่เกิดจากภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการ สถานที่นั่งบรรยาย และอุปกรณ์ทางด้านเทคนิค 4. ผู้ชมมีความสนใจในเรื่องการใช้คำราชาศัพท์และการให้ข้อมูลความรู้ของพิธีกร รวมทั้งรูปแบบของรายการที่ควรถ่ายทอดให้น่าสนใจ นอกจากนั้น ผู้ชมยังชื่นชอบพิธีกรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญงานพระราชพิธีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีความตั้งใจที่จะชมภาพของพระมหากษัตริย์ในรายการ 5. ผู้ชมส่วนใหญ่จะรับชมรายการในลักษณะชมบ้าง และชมแค่เฉพาะบางช่วงของรายการเนื่องจากเป็นรายการที่มีช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาว

บรรณานุกรม :
อุรัสยาน์ สุขะตุงคะ . (2546). สถานภาพและบทบาทของพิธีกรถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีทางโทรทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุรัสยาน์ สุขะตุงคะ . 2546. "สถานภาพและบทบาทของพิธีกรถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีทางโทรทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุรัสยาน์ สุขะตุงคะ . "สถานภาพและบทบาทของพิธีกรถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีทางโทรทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อุรัสยาน์ สุขะตุงคะ . สถานภาพและบทบาทของพิธีกรถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีทางโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.