ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่น
นักวิจัย : เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์, 2519-
คำค้น : เพศ , วัยรุ่นหญิง , วารสารสำหรับเยาวชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิลาสินี พิพิธกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741727828 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/996
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาจินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่น โดยศึกษานิตยสารวัยรุ่นสำหรับผู้หญิงที่มียอดจำหน่ายสูงสุด จำนวน 2 ชื่อฉบับ คือ เธอกับฉัน และ The Boy ที่ออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. 2544 รวมทั้งสิ้น 24 ฉบับ รวมทั้งสัมภาษณ์วัยรุ่นผู้อ่านนิตยสาร ผลการวิจัยพบว่า 1. นิตยสารวัยรุ่นมีการนำเสนอจินตนาการทางเพศในแบบวัจนภาษา ที่ผ่านระดับของจินตนาการทางเพศแบบชัดเจน และแอบแฝง และแบบอวัจนภาษาที่แสดงผ่านภาพถ่าย ภาพวาด การใช้สี และสัญลักษณ์ การวิเคราะห์จินตนาการทางเพศในเนื้อหานิตยสารพบว่า มีลักษณะของจินตนาการทางเพศในเนื้อหาเดียวกับ ความรักแฟชั่นและความงาม เรื่องราวส่วนตัว/ภายในบ้าน ดนตรียอดนิยม และเนื้อหาที่ไม่ปรากฎจินตนาการทางเพศ ซึ่งสะท้อนจินตนาการทางเพศทั้งในบริบทสังคมไทยและสังคมตะวันตก 2. ลักษณะของจินตนาการทางเพศในนิตยสารวัยรุ่น เป็นกลวิธีสร้างความหมายเรื่องเพศของหญิงวัยรุ่น พบว่ามีการสร้างความหมายเรื่องความรัก และมายาคติเรื่องความรักอันแสนหวาน โรแมนติก การมีคู่รักเป็นแฟชั่น ตอกย้ำเรื่องการแต่งงานว่าเป็นจุดหมายสูงสุดสำหรับชีวิตผู้หญิง สร้างความเชื่อความหวังเรื่องความรักว่าขึ้นอยู่กับพรหมลิขิต มีการสร้างความหมายเรื่องเพศสัมพันธ์ โดยการทำให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้ พบความขัดแย้งที่ให้ผู้หญิงกล้าและเก็บเรื่องเพศ ทัศนคติเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศที่มากกว่าหนึ่งคน การมีความรักหรือมีคู่รักที่ซ้ำซ้อน การปรากฎกายของเพศที่สาม มีการส้างแบบแผนการเป็นผู้หญิงในอุดมคติ และความคาดหวังเกี่ยวกับผู้ชายในอุดมคติ 3. จากการวิเคราะห์เนื้อหาและสัมภาษณ์พบว่านิตยสารวัยรุ่น เป็นพื้นที่ในการสร้างความเห็นพ้อง ท้าทางอุดมการณ์หลักของสังคมไทย และต่อรองเสนอทางเลือกใหม่ในเรื่องการเสนอจินตนาการทางเพศ ของผู้หญิงวัยรุ่น โดยพบความเห็นพ้องในกลุ่มวัยรุ่นหญิง เรื่องการแต่งกายเซ็กซี่ตามแฟชั่น การมีความรักและคู่รัก การมีเพศสัมพันธ์ การเที่ยวกลางคืนในหมู่วัยรุ่น และกลุ่มวัยรุ่นเพศที่สาม ซึ่งความเห็นพ้องในเรื่องเหล่านี้เป็นการท้าทาย อุดมการณ์หลักของสังคมไทยในเวลาเดียวกันด้วย โดยได้ข้อสรุปเรื่องนิตยสารวัยรุ่นว่าเป็นพื้นที่ ในการต่อรองเสนอทางเลือกใหม่ อันเป็นการประนีประนอมวัยรุ่นและผู้ใหญ่เข้าหากัน และยอมรับในเรื่องต่างๆได้ร่วมกัน

บรรณานุกรม :
เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์, 2519- . (2545). จินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์, 2519- . 2545. "จินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์, 2519- . "จินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์, 2519- . จินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.