ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียน
นักวิจัย : เกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ, 2515-
คำค้น : การสื่อสารทางการศึกษา , การโน้มน้าวใจ , เด็กตาบอด , การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัชนี เชยจรรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 97417269669 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยเรื่อง "กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียน" เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของครูที่สอนในห้องเรียนร่วมศึกษาการปรับตัวของเด็กตาบอดในการเรียนร่วมกับเด็กสายตาปกติ ศึกษาการปรับตัวของเด็กสายตาปกติในการเรียนร่วมกับเด็กตาบอด รูปแบบการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participate) เป็นระยะเวลา 45 วัน ผลการวิจัยพบว่า 1. กระบวนการสื่อสารของครูที่สอนในห้องเรียนร่วมจะประสบผลสำเร็จจากการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับเด็ก และการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในการเรียนการสอน 2. การปรับตัวของเด็กตาบอดในการเรียนร่วมกับเด็กสายตาปกติจะปรับตัวได้เร็วหากเด็กมีความสนใจในเนื้อหาวิชานั้นๆ มีเคารพศรัทธาอาจารย์ที่สอนและได้รับช่วยเหลือจากเพื่อนสายตาปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกัน3. การปรับตัวของเด็กสายตาปกติในการเรียนร่วมกับเด็กตาบอด ขึ้นอยู่กับพื้นฐานครอบครัวสภาพแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนในการปรับตัวของเด็กสายตาปกติในการเรียนร่วมกับเด็กตาบอด

บรรณานุกรม :
เกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ, 2515- . (2545). กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ, 2515- . 2545. "กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ, 2515- . "กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ, 2515- . กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.