ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรี และข่าวความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรี และข่าวความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์
นักวิจัย : อภิสรา ปังเร็ว, 2519-
คำค้น : ข่าวหนังสือพิมพ์ , หนังสือพิมพ์--ไทย , ความรุนแรงต่อสตรี , สตรีนิยม , สื่อมวลชนกับสตรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัชนี เชยจรรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741730217 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/971
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิเคราะห์ภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์รายวันแนวประชานิยม 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และคมชัดลึก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2544-เมษายน 2545 โดยวิเคราะห์การนำเสนอเนื้อหาที่ปรากฎในข่าวหน้าหนึ่งโดยพิจารณาจากการใช้ภาษา สถานภาพของสตรี แหล่งข่าว วิธีการนำเสนอ และศึกษาประเภทของความรุนแรงต่อสตรี ความเคลื่อนไหวและกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรสตรี ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยคือ การวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์รายวันแนวประชานิยมส่วนใหญ่ ยังนำเสนอภาพและข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีในปริมาณสูง จากการศึกษาพบว่าความรุนแรงทางกายพบมากที่สุด รองลงมาคือความรุนแรงทางเพศ ทั้งนี้เมื่อแบ่งตามประเภทของความรุนแรงพบว่า ความรุนแรงในสังคม/ชุมชนมีปริมาณสูงกว่าความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงจากรัฐ สำหรับการนำเสนอภาพและภาษาของหนังสือพิมพ์นั้น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอในลักษณะก้าวร้าว รุนแรงมากที่สุด ผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุแรกเกิด-15 ปี และเป็นนักเรียน นักศึกษา ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงที่ถูกกระทำกับผู้กระทำพบว่า เป็นคนไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้า ส่วนแหล่งข่าวส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และวิธีการนำเสนอส่วนใหญ่นำเสนอแบบบอกรายละเอียดของเหตุการณ์ ด้านความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรีในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี องค์กรสตรีส่วนใหญ่เห็นว่า ความรุนแรงต่อสตรีเกิดจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย ซึ่งเป็นผลให้ชายมีอำนาจเหนือหญิง ภายใต้มายาคตินี้ทำให้หนังสือพิมพ์มีอคติทางเพศ ผลการศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์มักนำผู้เสียหายมาเป็นจุดขาย สื่อสร้างภาพผู้หญิงว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ ดังนั้นกลุ่มสตรีได้เสนอกลยุทธ์เพื่อผลักดันการเสนอข่าวดังนี้ กลยุทธ์การพูดคุยสร้างความเข้าใจ กลยุทธ์น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า กลยุทธ์การผลักดันสองทาง การสร้างมาตรฐานตรวจสอบสื่อ และกลยุทธ์การดึงพลังผู้บริโภค

บรรณานุกรม :
อภิสรา ปังเร็ว, 2519- . (2545). ความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรี และข่าวความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิสรา ปังเร็ว, 2519- . 2545. "ความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรี และข่าวความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิสรา ปังเร็ว, 2519- . "ความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรี และข่าวความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อภิสรา ปังเร็ว, 2519- . ความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรี และข่าวความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.