ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : จรัญ ไชยศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=5635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งหาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง การสร้างเกณฑ์ปกติ และการจัดทำคู่มือการใช้แบบวัดทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้ได้ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 473 คน และ 225 คน ตามลำดับ และได้ผลดังนี้ 1. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 13 ทักษะ จำนวน 73 ข้อ มีค่าความยากง่ายโดยเฉลี่ยเท่ากับ .51 อำนาจจำแนกเท่ากับ .35 ความเชื่อมั่นเท่ากับ .8031 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ .60 ขึ้นไป 2. ผู้วิจัยได้สร้างตารางคะแนนทีปกติ จำแนกตามโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ปรากฎว่าค่าคะแนนเฉลี่ยโรงเรียนสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่ากับ 38 คะแนน คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เท่ากับ 36 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยรวมของทั้งสองสังกัดเท่ากับ 37 คะแนน โดยที่คะแนนเต็มทั้งหมดเท่ากับ 73 คะแนน พร้อมกันนี้ผู้วิจัยได้สร้างคู่มือการใช้แบบวัดทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเกณฑ์ปกติเพื่อใช้ในการแปลผลคะแนน

บรรณานุกรม :
จรัญ ไชยศักดิ์ . (2540). การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จรัญ ไชยศักดิ์ . 2540. "การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จรัญ ไชยศักดิ์ . "การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
จรัญ ไชยศักดิ์ . การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.