ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
นักวิจัย : พรรณี ไพศาลทักษิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=5411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่า ตัดช่องท้องครบ 24, 27 ชั่วโมงและก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วย หลังผ่าตัดช่องท้อง จำนวน 50 ราย ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบ ด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป และแบบสัมภาษณ์ความสุขสบายที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม ความสุขสบายของคอลคาบา(Kolcaba, 1992) ผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์ความสุขสบายในผู้ป่วยหลัง ผ่าตัดช่องท้องไปหาความตรงด้านเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ซึ่งได้ค่าความตรงกันกับ ผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากับ 0.83 และดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.81 จากนั้นนำไปหาความเชื่อ มั่นของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสุขสบายโดย ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างหลังผ่าตัดช่องท้องครบ 24 ชั่วโมงมีความสุขสบายโดยรวมต่ำสุด และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในระยะหลังผ่าตัดครบ 72 ชั่วโมง และเพิ่มมากขึ้นในระยะก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ซึ่งทั้ง 3 ระยะหลังผ่าตัดกลุ่มตัวอย่างมีความสุขสบายโดยรวม รวมทั้งความสุขสบายด้านจิต-วิญญาณ และด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความสุขสบายด้านร่างกายอยู่ในระดับน้อย ปานกลางและ มากตามลำดับแต่ความสุขสบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างหลังผ่าตัดช่องท้องครบ 24 และ 72 ชั่วโมงอยู่ในระดับปานกลางและลดลงอยู่ในระดับน้อยในระยะก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 2. ความสุขสบายโดยรวมในกลุ่มตัวอย่างหลังผ่าตัดช่องท้องครบ 24 ชั่วโมงและก่อนจำหน่าย ออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งหลังผาตัดครบ 72 ชั่วโมงและก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ความสุขสบายโดยรวมระหว่างหลังผ่าตัดครบ 24 ชั่วโมงและ 72 ชั่วโมงไม่แตกต่างกัน 3. สุขสบายด้านร่างกายและด้านสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มตัวอย่างหลังผ่าตัดช่องท้องครบ 24 ชั่วโมงและ 72 ชั่วโมง หลังผ่าตัดครบ 24 ชั่วโมงและก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งหลัง ฝ่าตัดครบ 72 ชั่วโมงและก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 4. ความสุขสบายด้านจิต-วิญญาณในกลุ่มตัวอย่างผ่าตัดช่องท้องครบ 24 ชั่วโมงและ 72 ชั่วโมง หลังผ่าตัดครบ 24 ชั่วโมงและก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งหลังผ่าตัดครบ 72 ชั่วโมง และก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .01 และ .05 ตามลำดับ 5. ความสุขสบายด้านสังคมในกลุ่มตัวอย่างหลังผ่าตัดช่องท้องครบ 24 ชั่วโมงและ 72 ชั่วโมง รวมทั้งหลังผ่าตัดครบ 72 ชั่วโมงและก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ แต่ความสุขสบายด้านสังคมระหว่างหลังผ่าตัด ครบ 24 ชั่วโมงและก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
พรรณี ไพศาลทักษิน . (2540). ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณี ไพศาลทักษิน . 2540. "ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณี ไพศาลทักษิน . "ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
พรรณี ไพศาลทักษิน . ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.