ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในนักรเรียนหญิงของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในนักรเรียนหญิงของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
นักวิจัย : สุดธิดา แก้วขจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=5401
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการเรียนเรื่องความรู้เกี่ยวกับการมี ประจำเดือน และศึกษาผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการมีประจำ เดือน โดยการวิจัยแบบประเมินผลชุดการเรียนได้รับการออกแบบตามวิธีการสร้างชุดการเรียนของ ดิคและแครี นำไปทดสอบประสิทธิภาพโดยการทดลองใช้กับนักเรียนหญิงที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กำหนด จำนวน 34 คน ในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2539 โดยประเมินแบบ 1:1 กับนักเรียน หญิงจำนวน 4 คน ประเมินแบบกลุ่มเล็กกับนักเรียนหญิง จำนวน 8 คน และประเมินแบบภาคสนามกับ นักเรียนหญิงจำนวน 20 คน พบว่าชุดการเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.20/94.67 หลังจากนั้นนำชุดการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนหญิงที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 70 คน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 10 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยแบ่งนักเรียนหญิงเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 35 คน นักเรียน หญิงกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการเรียน ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการเรียนเรื่องความรู้เกี่ยวกับการ มีประจำเดือนจากชุดการเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนความรู้แลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการมี ประจำเดือนก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการ มีประจำเดือน ทำการทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบาค (ความเชื่อมั่น เท่ากับ .89) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการมีประจำเดือนมากขึ้น ภายหลังได้รับการเรียนด้วยชุดการเรียน (ก่อนเรียน X=11.97 S.D. = 3.47 หลังเรียน X= 29.03 S.D.=1.15) และมีคะแนนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการมีประจำเดือนถูกต้องมากขึ้นภายหลังได้รับ ความรู้ด้วยชุดการเรียนก่อนเรียน X=35.71 S.D.=2.63 หลังเรียน X=55.48 S.D.=2.12)

บรรณานุกรม :
สุดธิดา แก้วขจร . (2540). ผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในนักรเรียนหญิงของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุดธิดา แก้วขจร . 2540. "ผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในนักรเรียนหญิงของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุดธิดา แก้วขจร . "ผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในนักรเรียนหญิงของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
สุดธิดา แก้วขจร . ผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในนักรเรียนหญิงของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.