ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิต ในอำเภอเมือง เชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิต ในอำเภอเมือง เชียงใหม่
นักวิจัย : ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4907
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาปัจจัยที่มีผล ต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิต และสร้างสมการจำแนก ประเภทตามกลุ่มของผู้บริโภคที่มีต่อการประกันชีวิต วิธีการ ศึกษามีดังนี้คือ (1) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนได้ข้อมูลทั้งหมด 300 ราย ประกอบ ด้วยผู้ที่ทำประกันชีวิต 126 ราย และผู้ที่ไม่ทำประกันชีวิต 174 ราย (2) วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ด้วยค่า ไคสแควร์ และสถิติทดสอบ t โดยแบ่งปัจจัยเป็น 2 กลุ่มคือ ปัจจัยส่วน บุคคลและปัจจัยด้านทัศนคติต่อธุรกิจประกันชีวิต (3) สร้างสมการจำแนกประเภทโดยวิธีการวิเคราะห์ แบบขั้นตอนและใช้สถิติ Wilks Lambda ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ทำประกันชีวิตเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ในวัย ทำงาน (อายุระหว่าง 21-40 ปี) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนตัวหรือนักธุรกิจ และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ สูงกว่า กลุ่มผู้ทำประกันชีวิตทั้งหมดประมาณ 3 ใน 4 ประมาณ 40% มีรายได้ของครอบครัวระหว่าง 12,000 ถึง 18,000 บาท ต่อเดือน นอกจากนี้พบว่า 75% มีภาระเลี้ยงดูในครอบครัวอยู่ ระหว่าง 3 ถึง 5 คน จากการวิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ พบว่าปัจจัยทั้ง 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กับลักษณะการตัดสินใจทำประกันชีวิต อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อทดสอบความแตกต่างด้วยตัวสถิติ ทดสอบ t พบว่ามีตัวแปรที่มีผลต่อลักษณะการตัดสินใจทำประกัน ชีวิต ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และจำนวนเงิน เก็บออม เมื่อนำตัวแปรอิสระเหล่านี้มาสร้างสมการ จำแนก ประเภท พบว่ามีตัวแปรที่สามารถใช้เป็นตัวแปรจำแนกประเภท ได้ 12 ตัวแปรโดยได้สมการจำแนกประเภท 1 สมการ เมื่อ นำสมการดังกล่าวไปทำนายความเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดย กำหนดโอกาสของการเป็นสมาชิกของกลุ่มไว้ล่วงหน้า คือ 0.347 พบว่าสามารถทำนายได้ถูกต้องร้อยละ 85

บรรณานุกรม :
ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ . (2539). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิต ในอำเภอเมือง เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ . 2539. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิต ในอำเภอเมือง เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิต ในอำเภอเมือง เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิต ในอำเภอเมือง เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.