ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายและนิเวศวิทยาของแมคโครฟังไจในวงศ์ Ganodemataceae บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายและนิเวศวิทยาของแมคโครฟังไจในวงศ์ Ganodemataceae บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ศิริพร หัสสรังสี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4844
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เห็ดในวงศ์ Ganodermataceae เป็นฟังไจขนาดใหญ่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นผู้ย่อยสลายและเป็นดัชนีชีวภาพที่สำคัญใน ระบบนิเวศของป่าไม้ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณ การกระจาย ลักษณะ แหล่งอาศัย รวมทั้งสหสัมพันธ์ ระหว่างดัชนีทางนิเวศวิทยาของเห็ดในวงศ์นี้บนอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย การศึกษาเกี่ยวกับเห็ดในวงศ์ Ganodermataceae บน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ที่ระดับความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่ที่ระดับความสูง 1,000 ถึง 1,500 เมตรจากระดับ น้ำทะเล และพื้นที่ยอดดอยซึ่งมีระดับความสูงมากกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำการสำรวจระหว่างเดือนตุลาคม 2539 จนถึงเดือนมกราคม 2540 จากการศึกษาพบว่า 1) เห็ด ในวงศ์นี้มีความหนาแน่นที่สุดที่พื้นที่ที่ระดับความสูงระหว่าง 1,000 ถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล คือ 1,808 ดอกต่อเฮกตาร์ รองลงมาคือพื้นที่ที่ระดับความสูงต่ำกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล และพื้นที่ระดับความสูงมากกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีค่า 116 และ 63 ดอกต่อ เฮกตาร์ ตามลำดับ 2) สปีชีส์ที่พบคือ Ganoderma lucidum 88 เปอร์เซ็นต์ G. applanatum 3.2 เปอร์เซ็นต์ G. tsugae 0.9 เปอร์เซ็นต์ และ Amauroderma spp. 7.1 เปอร์เซ็นต์ 3) บนพื้นที่ที่ระดับความสูงต่ำกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำ ทะเล และพื้นที่ที่ระดับความสูงมากกว่า 1,500 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล พบเห็นในวงศ์นี้อย่างน้อย 3 สปีชีส์ ได้แก่ G. lucidum, G. applanatum และ Amauroderma spp. โดยพบ Amauroderma spp. มากที่สุด ส่วนบนพื้นที่ที่ระดับ ความสูง 1,000 ถึง 1,500 เมตร พบเห็ดอย่างน้อย 4 สปีชีส์ คือ G. lucidum, G. applanatum, G. tsugae และ Amauroderma spp. โดยพบ G. lucidum มากที่สุด และ พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับเห็ด ในวงศ์ Ganodermataceae 4) G. lucidum เป็นสปีชีส์ที่ พบมากที่สุดและพบได้ในทุกระดับความสูง 5) จำนวนสปีชีส์ ความหลากหลาย และความสม่ำเสมอในการกระจายของเห็ด ในวงศ์ Ganodermataceae มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เกี่ยวข้องอย่างสูงกับความ เข้มแสงในระดับพื้นดิน ความชื้นสัมพัทธ์ และความชื้นในดิน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จาก 0.5139 ถึง 0.9989 สภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ อาจนำมาใช้บอกแหล่งอาศัยของเห็ด ในวงศ์ Ganodermataceae บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยได้

บรรณานุกรม :
ศิริพร หัสสรังสี . (2539). การกระจายและนิเวศวิทยาของแมคโครฟังไจในวงศ์ Ganodemataceae บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริพร หัสสรังสี . 2539. "การกระจายและนิเวศวิทยาของแมคโครฟังไจในวงศ์ Ganodemataceae บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริพร หัสสรังสี . "การกระจายและนิเวศวิทยาของแมคโครฟังไจในวงศ์ Ganodemataceae บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ศิริพร หัสสรังสี . การกระจายและนิเวศวิทยาของแมคโครฟังไจในวงศ์ Ganodemataceae บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.