ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในยอดลำไยพันธุ์ ดอก่อนการออกดอก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในยอดลำไยพันธุ์ ดอก่อนการออกดอก
นักวิจัย : นพพร บุญปลอด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4674
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาพันธุ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน ในยอดลำไยพันธุ์ดอก่อนการออกดอก โดยเริ่มการทดลองที่ 1 ด้วย การศึกษาพันธุ์ข้าว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณสารคล้ายจิบ เบอเรลลิน โดยวิธี rice secondary leaf sheath bioassay ที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางแผน การทดลองแบบ 2x5 แฟคทอเรียล ในสุ่มสมบูรณ์ ทำ 5 ซ้ำ โดย ปัจจัยที่ 1 คือ พันธุ์ข้าวสองพันธุ์ ได้แก่ IR36 และ IR29 ปัจจัยที่ 2 คือ ความเข้มข้นของ GA(,3) (Kyowa) ได้แก่ 1x10(-5), 1x10(-4), 1x10(-3), 1x10(-2), และ 1x10(-1), สตล. (หนึ่งหน่วยการทดลองคือ ต้นกล้าข้าว 10 ต้น) ผลการทดลองปรากฎว่าความยาวของ secondary leaf sheath ของข้าวพันธุ์ IR36 เพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของ GA(,3) (Kyowa) เพิ่มขึ้นจาก 1x10(-5) และพบว่าข้าวพันธุ์ IR36 ตอบสนองต่อ ความเข้มข้นของ GA(,3) (Kyowa) ได้ดีกว่าข้าวพันธุ์ IR29 นอกจากนี้ยังพบว่าพันธุ์ข้าว และความเข้มข้นของ GA(,3) (Kyowa) มี ปฏิกิริยาร่วมกัน เมื่อพันธุ์แตกต่างกันการตอบสนองต่อ GA(,3) (Kyowa) ก็ต่างกันไปด้วย ผลการวิเคราะห์ standard curve ของข้าวพันธุ์ IR36 พบช่วงที่เป็น linear ระหว่าง 1x10(-5) ถึง 1x10(-1) สตล. โดยมีสมการเส้นตรง (linear regression) ดังนี้ Y=-0.27485+0.18343 X (r=0.8172 R<0.0000, 25 cases) โดยที่ Y คือความเข้มข้นของ GA(,3) (Kyowa) (สตล.) X คือ ความยาว secondary leaf sheath (ซม.) ซึ่งมีค่าระหว่าง 1.4984 ถึง 2.0435 ซม. การทดลองที่ 2 ศึกษาตำแหน่ง R(,f) ที่มี activity ของสาร คล้ายจิบเบอเรลลินจากยอดลำไย วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 11 วิธีการ ใช้ R(,f) 0.0-1.0 เป็นวิธีการทำ 5 ซ้ำ โดยหนึ่ง หน่วยการทดลองคือ ต้นกล้าข้าวพันธุ์ IR36 10 ต้น ผลการทดลอง พบ activity ของสารคล้ายจิบเบอเรลลินที่ R(,f) 0.4-0.8 ซึ่งมี ปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินเท่ากับ 0.6486, 0.6743, 0.3331, 0.5569 และ 0.5092 g. GA(,3) (Kyowa) equivalent/ g. fresh weight. ตามลำดับ การทดลองที่ 3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้าย จิบเบอเรลลินในยอดลำไยพันธุ์ดอในช่วงก่อนการออกดอก จากต้น ลำไยอายุ 6-7 ปี ที่สวนลำไย สถาบันวิจัย และฟื้นฟูสภาพแมคเคน จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเก็บตัวอย่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ถึงวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2538 วางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูรณ์ 5 วิธีการ โดยใช้จำนวนสัปดาห์ก่อนการออกดอกเป็นวิธีการ ได้แก่ 0, 3, 4, 5 และ 6 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าปริมาณ สารคล้ายจิบเบอเรลลินจะมีปริมาณสูงในสัปดาห์ที่ 6 ก่อนการออก ดอก และจะคงที่ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 3 จากนั้นปริมาณจะลดลงต่ำ มากจนไม่อาจตรวจพบได้ในสัปดาห์ที่มีการออกดอก

บรรณานุกรม :
นพพร บุญปลอด . (2539). การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในยอดลำไยพันธุ์ ดอก่อนการออกดอก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพพร บุญปลอด . 2539. "การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในยอดลำไยพันธุ์ ดอก่อนการออกดอก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพพร บุญปลอด . "การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในยอดลำไยพันธุ์ ดอก่อนการออกดอก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
นพพร บุญปลอด . การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในยอดลำไยพันธุ์ ดอก่อนการออกดอก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.