ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ของหัตถกรรมพื้นบ้าน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ของหัตถกรรมพื้นบ้าน
นักวิจัย : บรรชร กล้าหาญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ เปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตงาน หัตถกรรมพื้นบ้าน และกลไกที่มีผลต่อกระบวนการถ่ายทอดความ รู้ด้านการผลิตงาน หัตถกรรมพื้นบ้าน ในการศึกษาวิจัยได้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการ สัมภาษณ์ และการสังเกต ในกลุ่มผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้าน บ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จากการเปลี่ยน แปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ อาจแบ่งเป็น 3 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคดั้งเดิม ยุคก่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยุคการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้ 1. ยุคดั้งเดิม ซึ่งเริ่มตั้งแต่การนำความรู้ด้าน การผลิตงานหัตถกรรมเข้าสู่ชุมชน จนกระทั่งปี พ.ศ.2484 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต เป็นการบวนการที่ครบ วงจร ทั้งในส่วนผู้ทำหน้าที่ให้และรับการถ่ายทอด วิธีการ ถ่ายทอดอาศัยเงื่อนไขของระบบความสัมพันธ์ด้วยความตระหนัก ในสถานภาพ บทบาท และความรับผิดชอบร่วมกัน เนื้อหาของการ ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวของการผลิตที่ครบวงจร และการปลูกฝัง อุดมการณ์ คุณค่าทางจริยธรรม ค่านิยมของการเป็นผู้ผลิตและ แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในสังคม สำหรับการประเมินผลการ ถ่ายทอดเป็นการประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้ถ่ายทอดและ ผู้รับการถ่ายทอด 2. ยุคก่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเริ่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2485-2519 นับเป็นช่วงเวลาของการเริ่ม เปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ด้วยเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และความ ต้องการสินค้าหัตถกรรมที่เพิ่มขึ้น การผลิตเริ่มเปลี่ยน แปลงไป กระบวนการถ่ายทอดความรู้เริ่มแยกส่วนของเนื้อหา ออกเป็นส่วน ๆ และแยกออกจากชุมชน เกิดการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตระหว่างชุมชนขึ้น ทำให้อุดมการณ์ของการผลิต ซึ่งมีมาแต่อดีตเริ่มเปลี่ยนแปลง เกิดองค์กรกลุ่มของชุมชน และของรัฐเข้ามา ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับ บทบาทขององค์กรดั้งเดิมของชุมชน 3. ยุคก่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเริ่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบัน กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตเปลี่ยนแปลงอย่างมากในบทบาทของผู้ทำหน้าที่ ถ่ายทอดนั้นองค์กรดั้งเดิมของชุมชนซึ่งเคยทำหน้าที่ ถ่ายทอดได้อ่อนกำลังลง เกิดกลุ่มใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้ที่มี อำนาจในการซื้อ และบทบาทของรัฐ ทำให้เนื้อหาของการถ่ายทอด เปลี่ยนจากเนื้อหาที่ครบทุกส่วน เป็นการแยกเฉพาะส่วน เนื้อหาบางอย่าง ได้สูญหายจากชุมชน และอุดมการณ์ คุณค่า ทางจริยธรรม และค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งเคยสืบทอดมา แต่อดีต เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับวิธีการถ่ายทอด ซึ่งมีการแยก เป็นส่วน ๆ และมีการนำเอา เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม :
บรรชร กล้าหาญ . (2538). การเปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ของหัตถกรรมพื้นบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บรรชร กล้าหาญ . 2538. "การเปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ของหัตถกรรมพื้นบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บรรชร กล้าหาญ . "การเปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ของหัตถกรรมพื้นบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
บรรชร กล้าหาญ . การเปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ของหัตถกรรมพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.