ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อโดยผ่านพิธีกรรม ในชุมชนชนบท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อโดยผ่านพิธีกรรม ในชุมชนชนบท
นักวิจัย : รุ่งทิพย์ กล้าหาญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4597
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวน การขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อโดยผ่านพิธีกรรมในชุมชน ชนบท และกลไกเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการขัดเกลาทาง สังคมความเชื่อ ในการศึกษาวิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการ สังเกต รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรม ของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มผู้ถูกศึกษานั้นได้แก่ ประชาชนในชุมชน ร่างทรง เจ้าทรง จำนวน 2 สำนัก ซึ่งตั้งอยู่ภายในชุมชน บ้านม่วงโตน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ จากผลการวิจัย พบว่าพิธีกรรมของชุมชนเป็นกุศโลบาย ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมด้าน ความเชื่อเกี่ยวกับ 1. ระบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคคล ระบบ โครงสร้างอำนาจหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อการผนึกส่วนต่างๆ ของชุมชนและสังคมอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนิน ชีวิตอย่างสงบสุขของผู้คนในชุมชน ทั้งนี้สาระของการ ขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อ ได้จำแนกออกเป็น 3 ระบบคือ การขัดเกลาทางสังคมเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการ ประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามสถานภาพ บทบาท และหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีการกำหนดคุณค่าของคุณความดีของบุคคล ที่พึงได้รับการยกย่อง 2. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ ธรรมชาติ ซึ่งเน้นการปฏิบัติต่อธรรมชาติ โดยความตระหนัก ถึงคุณค่าและการธำรงรักษา ร่วมกับการใช้ประโยชน์อย่าง เหมาะสม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นการขัดเกลาเกี่ยวกับการยอมรับในความแตกต่างและ อำนาจและปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยใช้อำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อมาควบคุมพฤติกรรมของผู้คนในชุมชนเพื่อการลด ความขัดแย้ง สร้างความร่วมมือ ความสามัคคีขึ้นในกลุ่ม โดยความพึงพอใจร่วมกัน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการสร้าง ระบบความเชื่อซึ่งเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เพื่อช่วยเป็นกำลัง ใจในการแก้ไขปัญหา และการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในวิถีทางของชุมชน ทั้งนี้กลไกเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการขัดเกลาด้าน ความเชื่อนั้น ประกอบด้วย กระบวนการทางศีลธรรมและขนบธรรม เนียมประเพณีของชุมชนซึ่งเป็นเครื่องกำหนดกรอบเนื้อหาของ พฤติกรรมและวิธีการที่พึงประสงค์ โดยชุมชนสร้างวิธีการ ถ่ายทอดในหลายลักษณะอันเป็นการพยายามสื่อสารเนื้อหา ที่ต้องการแก่ผู้ที่ถูกขัดเกลาและมีการสร้างระบบสัญลักษณ์ ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อแสดงความหมายของการขัดเกลานั้น ๆ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้เกิดการยอมรับในความเชื่อ บทบาท ของผู้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมซึ่งมีการกำหนดลักษณะพฤติกรรม และคุณสมบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมตามบทบาท หน้าที่และสถานภาพตามความคาดหวังและอุดมการณ์ของกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อการยอมรับ หรือการปฏิเสธในกระบวนการขัดเกลา ทางสังคมด้านความเชื่อด้วย ขณะเดียวกันสถานการณ์และโอกาส ซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ก็มีผลต่อการยอมรับของบุคคล และทั้งหมดของกระบวนการ ขัดเกลาทางสังคมนั้นจะต้องดำเนินภายใต้การควบคุมทาง สังคมที่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
รุ่งทิพย์ กล้าหาญ . (2538). การขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อโดยผ่านพิธีกรรม ในชุมชนชนบท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุ่งทิพย์ กล้าหาญ . 2538. "การขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อโดยผ่านพิธีกรรม ในชุมชนชนบท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุ่งทิพย์ กล้าหาญ . "การขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อโดยผ่านพิธีกรรม ในชุมชนชนบท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
รุ่งทิพย์ กล้าหาญ . การขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อโดยผ่านพิธีกรรม ในชุมชนชนบท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.