ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติวิเคราะห์การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถิติวิเคราะห์การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สุมิตรา ศรีชูชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4048
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการ จำแนกกลุ่มตามแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 3 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผนการเรียนศิลป์-คณิต และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา และ ศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเลือกแผนการ เรียนของนักเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2537 ของโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 474 คน ผลการสร้างสมการจำแนกกลุ่มตามแบบแผนการเรียน จากตัวแปรจำแนก คือ ผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีตัวแปรที่สามารถใช้เป็นตัว แปรจำแนกได้ จำนวน 8 ตัวแปร คือ ผลการเรียนในรายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิชาเลือกสังคม สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ พุทธศาสนา และ คณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไป สร้างสมการจำแนกกลุ่มได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จำนวน 2 สมการ โดยที่ทั้ง 2 สมการสามารถจำแนก นักเรียนเช้ากลุ่มตามแผนการเรียนได้ถูกต้องร้อยละ 79.45 และผลจากการคัดเลือกหน่วยวิเคราะห์ที่จำแนกได้ ถูกกลุ่มเพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 6 รายวิชา ได้แก่รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชา เลือกสังคม และในแผนการเรียนศิลป์-คณิต มีตัวแปรที่มี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ ส่วนแผนการ เรียน ศิลป์-ภาษา มีตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน 3 รายวิชา คือ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย โดยมีความเชื่อมั่นของการพยากรณ์ในแต่ละแผน การเรียนคิดเป็นร้อยละ 51.25 61.01 และ 36.06 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สุมิตรา ศรีชูชาติ . (2537). สถิติวิเคราะห์การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุมิตรา ศรีชูชาติ . 2537. "สถิติวิเคราะห์การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุมิตรา ศรีชูชาติ . "สถิติวิเคราะห์การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สุมิตรา ศรีชูชาติ . สถิติวิเคราะห์การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.