ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์
นักวิจัย : วาสนา แก้วหล้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (แบบสองกลุ่ม โดยการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการวัด ก่อนและหลังการทดลอง) เพื่อศึกษาถึงการพัฒนาเจตคติต่อ วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่สอง คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้คะแนนเฉลี่ย จากแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล อยู่ระหว่าง +1 S.D. จำนวน 30 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายมาเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม กลุ่มละ 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย วีดีทัศน์ตัวแบบ สัญลักษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล ของยุพิน กลิ่นขจร (2530) ซึ่งได้ทดสอบความเชื่อมั่นโดย คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาคได้ค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองดูวีดีทัศน์ตัวแบบ สัญลักษณ์ จำนวนสามเรื่อง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่มีการจัดกระทำ แต่อย่างใด ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลสองครั้ง คือ ก่อนการ ทดลอง และภายหลังการทดลองแล้วสามวัน วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย คะแนนเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล ในแต่ละระยะ โดยใช้สถิติ เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย (t-test) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติ ต่อวิชาชีพพยาบาลของกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนทดลอง และภายหลัง การทดลองแล้วสามวัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติ ต่อวิชาชีพพยาบาลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะหลัง การทดลองแล้วสามวัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วาสนา แก้วหล้า . (2537). การพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วาสนา แก้วหล้า . 2537. "การพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วาสนา แก้วหล้า . "การพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
วาสนา แก้วหล้า . การพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.