ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และ พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และ พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง
นักวิจัย : วนิดา อินทราชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พฤติกรรมการดูแลตนเองเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความเชื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อการแสดงพฤติกรรม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง ที่ มารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคหัวใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2537 ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 40 ราย และได้แบ่งกลุ่ม ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย คือ กลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลตามปกติ และกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่ม ที่ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพจากผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย แบบ บันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์ความเชื่อด้านสุขภาพ และ แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง เครื่องมือนี้ได้ผ่าน การตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา และความเชื่อมั่น โดยได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา .92 ค่าความเชื่อมั่นของ แบบสัมภาษณ์ความเชื่อด้านสุขภาพ .73 และค่าความเชื่อมั่น ของแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง .87 หลังจากเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบ จึงนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การทดสอบ ที ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่งกลุ่มที่ได้รับ ข้อมูลด้านสุขภาพ มีคะแนนความเชื่อด้านสุขภาพและคะแนน พฤติกรรมการดูแลตนเอง สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับข้อมูลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังพบว่า ผู้ป่วย หัวใจวายเลือดคั่งมีคะแนนความเชื่อด้านสุขภาพทั้งโดยรวม และรายด้านได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และคะแนนพฤติกรรมการ ดูแลตนเอง หลังการได้รับข้อมูลด้านสุขภาพ สูงกว่าก่อนการ ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยสามารถนำไปปรับปรุงวิธีการให้ข้อมูล ด้านสุขภาพโดยใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ซึ่งมีผลทำให้ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
วนิดา อินทราชา . (2537). ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และ พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วนิดา อินทราชา . 2537. "ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และ พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วนิดา อินทราชา . "ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และ พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
วนิดา อินทราชา . ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และ พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.