ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความดึงดูดใจของนางแบบ และสินค้าเกี่ยวกับความงามที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนางแบบและความตั้งใจซื้อสินค้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความดึงดูดใจของนางแบบ และสินค้าเกี่ยวกับความงามที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนางแบบและความตั้งใจซื้อสินค้า
นักวิจัย : ศรินธร ซอหะซัน, 2521-
คำค้น : เครื่องสำอาง , โฆษณา , นางแบบ , การโน้มน้าวใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิฏราธร จิรประวัติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741726449 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/963
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้ความน่าดึงดูดใจของนางแบบที่มีความน่าดึงดูดใจแตกต่างกันในงานโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับความงามต่างประเภทกัน ที่มีผลต่อ 1) ความน่าเชื่อถือของนางแบบ และ 2) ความตั้งใจซื้อสินค้าในงานโฆษณา โดยออกแบบงานวิจัยลักษณะแฟคตอเรียล (Factorial Design) เป็น 2 (ระดับความน่าดึงดูดใจของนางแบบ x2 (ประเภทสินค้าเกี่ยวกับความงาม) โดยกลุ่มที่เข้าร่วมการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน ผลจากการวิจัย พบว่า ทั้งความน่าดึงดูดใจของนางแบบที่แตกต่างกันในงานโฆษณา และประเภทสินค้าเกี่ยวกับความงามที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลโดยตรง (Main Effect) ต่อการประเมินความน่าเชื่อถือที่มีต่อนางแบบ และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค สำหรับการทดสอบผลกระทบร่วม (Interaction Effect) ของตัวแปรด้านความน่าดึงดูดใจของนางแบบและประเภทสินค้าเกี่ยวกับความงาม พบว่า ความน่าดึงดูดใจของนางแบบและประเภทสินค้าเกี่ยวกับความงามที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบร่วมกัน (Interaction Effect) ต่อการประเมินความเชื่อถือที่มีต่อนางแบบของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แต่ไม่ส่งผลกระทบร่วมกัน ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าโฆษณาของผู้บริโภค

บรรณานุกรม :
ศรินธร ซอหะซัน, 2521- . (2545). ความดึงดูดใจของนางแบบ และสินค้าเกี่ยวกับความงามที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนางแบบและความตั้งใจซื้อสินค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรินธร ซอหะซัน, 2521- . 2545. "ความดึงดูดใจของนางแบบ และสินค้าเกี่ยวกับความงามที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนางแบบและความตั้งใจซื้อสินค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรินธร ซอหะซัน, 2521- . "ความดึงดูดใจของนางแบบ และสินค้าเกี่ยวกับความงามที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนางแบบและความตั้งใจซื้อสินค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ศรินธร ซอหะซัน, 2521- . ความดึงดูดใจของนางแบบ และสินค้าเกี่ยวกับความงามที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนางแบบและความตั้งใจซื้อสินค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.