ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1062546000416
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อจัดทำแหล่งความรู้สำหรับการเรียนการสอนและทบทวนบทเรียนรวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน 2) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการหาความรู้ 3) เพื่อจัดทำสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย วิธีการดำเนินการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างเว็บเพจการสอนจากเว็บไซด์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ทำการศึกษาวิธีการออกแบบเว็บเพจการสอนศึกษาโปรแกรมที่จะนำมาใช้ประกอบการสร้างเว็บเพจ ศึกษาเนื้อหาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรียบเรียงและคัดเลือกเนื้อหา นำมาจัดทำสคริปต์เพื่อนำมาทำเว็บเพจ หลังจากนั้นทำการออกแบบและสร้างเว็บเพจ โดยมีการออกแบบเนื้อหาเป็นบท ๆประกอบด้วยชื่อบทหลัก และแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นหัวข้อย่อยให้ศึกษาตามความต้องการ ผลจากการนำไปทดลองใช้ จากกลุ่มนักศึกษา สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ผลการศึกษานี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นตัวอย่างหรือแนวทางสำหรับการพัฒนาเว็บเพจการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตต่อไป

บรรณานุกรม :
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ . (2546). การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ . 2546. "การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ . "การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ . การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.