ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก
นักวิจัย : มาริกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2521-
คำค้น : สายตาผิดปกติ , ทัศนคติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนา ทองมีอาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741713282 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/949
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัย เรื่อง "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และ ความตั้งใจในการเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิกของผู้มีสายตาผิดปกติ เป็นการวิจัยแบบสืบเสาะ (Exploratory Research) เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากผู้มีสายตาผิดปกติ อายุ 21-40 ปี แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบวัดครั้งเดียว และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 131 คน (2) การวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงสำรวจมาพูดคุยกับกลุ่มผู้มีสายตาผิดปกติเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และได้รายละเอียดเพิ่มขึ้น เก็บข้อมูลในเดือนมกราคม 2545 ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า 1. ผู้มีปัญหาสายตามีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิกจากสื่อมวลชนมากกว่า การพูดคุยกับสื่อบุคคล โดยสื่อที่มีความบ่อยครั้งในการเปิดรับมากที่สุด คือ สื่อนิตยสาร 2. ผู้มีปัญหาสายตาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิกในส่วนของข้อมูล-เบื้องต้น เช่น ทราบว่าเลสิกเป็นการแก้ไขปัญหาสายตาโดยใช้แสงเลเซอร์ในการผ่าตัด3. ความรู้สึกในทางที่ดีต่อเลสิกส่วนใหญ่อยู่ในประเด็นด้านการช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำกิจกรรม 4. ผู้มีปัญหาสายตาร้อยละ 23 มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก โดยส่วนใหญ่แสดงเจตจำนงว่า จะทำเลสิกภายใน 2 ปี ส่วนผู้ที่แสดงความจำนงว่าไม่ทำและยังไม่ตัดสินใจ เนื่องมาจากกลัวผลข้างเคียง และค่าบริการสูงเกินไป ผู้ที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจทำเลสิกมากที่สุด ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า 1. การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเลสิกจากสื่อมวลชนมีส่วนสร้างการตระหนักรู้ และให้ข้อมูลเบื้องต้น การพูดคุยกับสื่อบุคคลเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ใช้ ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 2. ผู้เข้าร่วมการสนทนาสามารถบอกได้ถึงสาระสำคัญของการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก และทราบว่า หลังการทำเลสิกจะมีผลกระทบเกิดขึ้นในแบบชั่วคราว 3. แม้ว่าผู้เข้าร่วมการสนทนาจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเลสิกในด้านคุณประโยชน์ แต่กลับรู้สึกไม่มั่นใจใน ความปลอดภัยต่อดวงตา 4. ผู้เข้าร่วมการสนทนาทุกคนยังไม่ตัดสินใจทำเลสิกในช่วง 1-2 ปี เนื่องจากกลัวผลข้างเคียงและต้องการทราบข้อมูลหลังการผ่าตัดของผู้ที่ได้ทำไปแล้ว

บรรณานุกรม :
มาริกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2521- . (2545). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาริกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2521- . 2545. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาริกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2521- . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มาริกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2521- . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.