ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
นักวิจัย : วันดี เหล่าสุวรรณวัฒน์
คำค้น : ชื่อตราผลิตภัณฑ์ , พฤติกรรมผู้บริโภค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนา ทองมีอาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741730123 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/937
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแหล่งกำเนิด กับการตัดสินใจซื้อที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง และระดับความเกี่ยวพันต่ำ รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยประเทศแหล่งกำเนิด เปรียบเทียบกับปัจจัยทางผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Multiple-cues Study) งานวิจัยนี้ได้ศึกษากับสินค้า 2 ประเภทคือ 1. โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สินค้าความเกี่ยวพันสูง) ประกอบด้วยตราสินค้า โนเกีย ซีเมนส์ และโมโตโรล่า 2. กาแฟสำเร็จรูป (สินค้าความเกี่ยวพันต่ำ) ประกอบด้วยตราสินค้า มอคโคนา เนสกาแฟและเขาช่อง โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Method) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรวัยทำงาน อายุระหว่าง 20-45 ปี จำนวน 410 คน ผลการวิจัยพบว่า ประเทศแหล่งกำเนิดมีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซื้อสินค้าความเกี่ยวพันสูง ในขณะที่ประเทศแหล่งกำเนิดมีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซื้อสินค้าความเกี่ยวพันต่ำเพียงบางส่วนเท่านั้น (Partially Supported) นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยประเทศแหล่งกำเนิด ต่อการตัดสินใจซื้อเปรียบเทียบกับปัจจัยทางผลิตภัณฑ์อื่นๆ พบว่า ประเทศแหล่งกำเนิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ โดยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าความเกี่ยวพันสูง มากกว่าสินค้าความเกี่ยวพันต่ำ

บรรณานุกรม :
วันดี เหล่าสุวรรณวัฒน์ . (2545). ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันดี เหล่าสุวรรณวัฒน์ . 2545. "ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันดี เหล่าสุวรรณวัฒน์ . "ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วันดี เหล่าสุวรรณวัฒน์ . ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.