ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
นักวิจัย : ดลภัคว์ อ่องระเบียบ
คำค้น : ชื่อตราผลิตภัณฑ์ , พฤติกรรมผู้บริโภค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนา ทองมีอาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741729707 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/933
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษา 1) ความแตกต่างในทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าที่ต่างกัน 2) ความแตกต่างในทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า ที่มาจากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าที่ต่างกัน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้ากับทัศนคติต่อสินค้า 4) ความแตกต่างในทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทต่างๆ ที่มาจากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเดียวกัน โดยมีสมมติฐานการวิจัย 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ที่ต่างกันแตกต่างกัน 2. ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อสินค้าที่มาจากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ที่ต่างกันแตกต่างกัน 3. ทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสินค้าในเชิงบวก 4. ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อสินค้าประเภทต่างๆ ที่มาจากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเดียวกันแตกต่างกัน การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ได้คือ ประชากรวัยทำงานทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 21-45 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1. ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ที่ต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อสินค้าที่มาจากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ที่ต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสินค้าเป็นบางส่วน 4. ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อสินค้าประเภทต่างๆ ที่มาจากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเดียวกันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ดลภัคว์ อ่องระเบียบ . (2545). อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดลภัคว์ อ่องระเบียบ . 2545. "อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดลภัคว์ อ่องระเบียบ . "อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ดลภัคว์ อ่องระเบียบ . อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.