ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับตัวของนักข่าวกรณีการขยายธุรกิจข้ามสื่อในกลุ่มเดอะเนชั่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับตัวของนักข่าวกรณีการขยายธุรกิจข้ามสื่อในกลุ่มเดอะเนชั่น
นักวิจัย : พิมพ์มาส รัตนาวัฒน์วรรณา, 2520-
คำค้น : เดอะเนชั่น , นักข่าว , สื่อมวลชน , การประหยัดจากขนาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รจิตลักขณ์ แสงอุไร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732406 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/930
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การพรรณาวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการปรับตัวของนักข่าวที่มาจากสายงานที่ต่างกันในการทำงานข้ามสื่อและหลายสื่อ ศึกษาผลกระทบที่มีต่อ นักข่าวเมื่อองค์กรขยายธุรกิจข้ามสื่อ รวมถึงศึกษาคุณลักษณะของนักข่าวที่ทำงานข้ามสื่อและหลายสื่อ ผลการวิจัยพบว่านโยบายในการทำงานข้ามสื่อทำโดยเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่แก่องค์กร มีการปรับปรุงระบบข้อมูลให้เอื้อต่อการประสานงานข่าวในทุกสื่อและมีการปลูกฝังค่านิยมความคิดและการทำงานในรูปแบบใหม่แก่นักข่าว โดยเน้นการสร้างนักข่าวที่สามารถรายงานได้ทันเหตุการณ์และทำงานได้ในทุกสื่อ สำหรับการปรับตัวของนักข่าวในการทำงานข้ามสื่อพบว่านักข่าวมีการปรับตัวที่แตกต่างกันโดยได้รับ ผลกระทบจากการทำงานข้ามสื่อ/หลายสื่อ 3 ด้านคือ ผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะในการทำข่าว พบข้อสังเกตที่คล้ายคลึงกันของนักข่าวข้ามสื่อและนักข่าวหลายสื่อคือนักข่าวได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานที่เหมาะสมกับงาน แต่เมื่อนักข่าวทำงานไประยะหนึ่งทักษะในการเขียนข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ลดลง ผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำข่าวพบว่านักข่าวข้ามสื่อมีการพัฒนาศักยภาพโดยการอาศัยพื้นฐานจากการทำงานในสื่อเดิม นักข่าวที่ทำงานหลายสื่อมีข้อจำกัดในด้านการพัฒนาศักยภาพเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่มีการแก้ไขโดยการสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน ในด้านผลกระทบด้านคุณภาพของงาน พบว่านักข่าวมีความพึงพอใจกับคุณภาพของงานแต่บางครั้งนักข่าวที่ทำงานหลายสื่อขาดความพิถีพิถันในการทำงานเนื่องจากต้องทำงานหลายอย่างในเวลาที่จำกัด ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักข่าวข้ามสื่อ/หลายสื่อมี 5 ประการที่นักข่าวกล่าวถึงคือ 1. ความสามารถในการปรับตัว 2. ความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารตามความเหมาะสมของสื่อ 3. มีความชำนาญในการทำข่าว 4. ความสามารถในการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองตลอดเวลา 5. ความมั่นใจและความกล้าในการทำงานใหม่ๆ และมีคุณลักษณะพิเศษจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะพิเศษของ นักข่าวที่ทำงานหลายสื่อคือ การรู้จักแบ่งเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน

บรรณานุกรม :
พิมพ์มาส รัตนาวัฒน์วรรณา, 2520- . (2545). การปรับตัวของนักข่าวกรณีการขยายธุรกิจข้ามสื่อในกลุ่มเดอะเนชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์มาส รัตนาวัฒน์วรรณา, 2520- . 2545. "การปรับตัวของนักข่าวกรณีการขยายธุรกิจข้ามสื่อในกลุ่มเดอะเนชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์มาส รัตนาวัฒน์วรรณา, 2520- . "การปรับตัวของนักข่าวกรณีการขยายธุรกิจข้ามสื่อในกลุ่มเดอะเนชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พิมพ์มาส รัตนาวัฒน์วรรณา, 2520- . การปรับตัวของนักข่าวกรณีการขยายธุรกิจข้ามสื่อในกลุ่มเดอะเนชั่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.