ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
นักวิจัย : กชพร ลิขิตมาศกุล, 2521-
คำค้น : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , การสื่อสาร , การเปิดรับข่าวสาร , การทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัชนี เชยจรรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740309879 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/928
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือ ที่มีต่อเนื้อหาที่เสนอปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 420 คนในเขตกรุงเทพมหานตร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจากสื่อมวลชนในระดับปานกลาง และมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจในระดับต่ำ นอกจากนั้นยังพบว่าประชาชนมีความตระหนักต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และต่อความสำคัญของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในระดับสูง ส่วนความรู้และความเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้ที่มีเพศต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จากสื่อบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่มีอาชีพและรายได้ต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจากสื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน 3. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจากหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ/ใบปลิว สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนที่ทำงาน/สถานศึกษา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 4. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนที่ทำงาน/สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักต่อ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความสำคัญของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจากแผ่นพับ/ใบปลิว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเชื่อถือต่อเนื้อหา ที่เสนอปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาทุจริตจากเจ้าหน้าที่ราชการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเชื่อถือต่อเนื้อหาที่เสนอปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 6. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและบทบาทของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความสำคัญของปัญหาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 7.ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและบทบาทของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเชื่อถือต่อเนื้อหาที่เสนอปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 8. ความตระหนักต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความสำคัญของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเชื่อถือต่อเนื้อหาที่เสนอปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บรรณานุกรม :
กชพร ลิขิตมาศกุล, 2521- . (2544). การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กชพร ลิขิตมาศกุล, 2521- . 2544. "การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กชพร ลิขิตมาศกุล, 2521- . "การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กชพร ลิขิตมาศกุล, 2521- . การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.