ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับสื่อกับขวัญและกำลังใจของพนักงานธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) หลังการควบรวมกิจการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับสื่อกับขวัญและกำลังใจของพนักงานธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) หลังการควบรวมกิจการ
นักวิจัย : สมเกียรติ ศรีสุวรรณเตมี, 2513-
คำค้น : ธนาคารไทยธนาคาร--พนักงาน , ขวัญในการทำงาน , การประชาสัมพันธ์ , ความพอใจ , การสื่อสาร , การเปิดรับสื่อมวลชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภา อุตมฉันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740306551 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/927
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษารูปแบบและเนื้อหาจากสื่อต่างๆ ที่เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสาร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสาร กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหา ของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและสื่อมวลชน (Content Analysis) สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ รวมไปถึงความพึงพอใจและขวัญกำลังใจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ตารางไขว้ ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Correlation) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า การวิเคราะห์เนื้อหาจากสื่อภายในและสื่อมวลชน สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นเรื่องต่างๆ คือ การควบรวมกิจการ การรวมและการปรับลดจำนวนพนักงาน การเปลี่ยนชื่อธนาคาร โครงสร้างองค์กรและการบริหาร การแปรรูปธนาคารในอนาคต และภาพลักษณ์ของธนาคาร และผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 1. พนักงานมีการเปิดรับสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในลิฟต์มากที่สุด 2. พนักงานมีความพึงพอใจในการรับจากสื่อมากที่สุดในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากข่าวสาร และด้านความรวดเร็วของข่าวสารคือ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในลิฟต์ ส่วนด้านความเชื่อถือและความถูกต้องของข่าวสาร คือ ประกาศและระเบียบคำสั่ง 3. พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความสัมพันธ์ความพึงพอใจ ในการเปิดรับข่าวสารด้านประโยชน์ที่ได้รับจากข่าวสาร ส่วนพนักงานที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การงาน องค์กรเดิม และระยะเวลาการทำงาน ต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารด้านประโยชน์ที่ได้รับจากข่าวสาร โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. พนักงานที่มีอายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การงาน องค์กรเดิม และระยะเวลาการทำงาน ต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารด้านความรวดเร็ว ของการนำเสนอข่าวสารโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5. พนักงานที่มีอายุและระยะเวลาการทำงาน ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสาร ด้านความเชื่อถือและความถูกต้องของข่าวสาร ส่วนพนักงานที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การงาน และองค์กรเดิม ต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสาร ด้านความเชื่อถือและความถูกต้องของข่าวสาร โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6. พนักงานมีความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ศรีสุวรรณเตมี, 2513- . (2544). การเปิดรับสื่อกับขวัญและกำลังใจของพนักงานธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) หลังการควบรวมกิจการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมเกียรติ ศรีสุวรรณเตมี, 2513- . 2544. "การเปิดรับสื่อกับขวัญและกำลังใจของพนักงานธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) หลังการควบรวมกิจการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมเกียรติ ศรีสุวรรณเตมี, 2513- . "การเปิดรับสื่อกับขวัญและกำลังใจของพนักงานธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) หลังการควบรวมกิจการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สมเกียรติ ศรีสุวรรณเตมี, 2513- . การเปิดรับสื่อกับขวัญและกำลังใจของพนักงานธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) หลังการควบรวมกิจการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.