ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลจากการใช้ภาพโป๊เปลือยต่างระดับในงานโฆษณาต่อการระลึกถึงตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลจากการใช้ภาพโป๊เปลือยต่างระดับในงานโฆษณาต่อการระลึกถึงตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้า
นักวิจัย : ฝ้าย เพียซ้าย, 2521-
คำค้น : ภาพเปลือย , โฆษณา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัตยา โตควณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741706464 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลจากการใช้ภาพผู้แสดงแบบที่มีความโป๊เปลือยต่างระดับในงานโฆษณาต่อ (1) การระลึกถึงตราสินค้า (2) ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และ (3) ความตั้งใจซื้อตราสินค้า ในสินค้า 3 ประเภท คือ (1) ยีนส์ (2) เบียร์ (3) น้ำหอม ใช้วิธีทำการวิจัยในเชิงทดลอง ในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี จำนวน 120 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความโป๊เปลือยของภาพผู้แสดงแบบที่แตกต่างกันในงานโฆษณาส่งผลต่อการระลึกถึงตราสินค้าในสินค้าประเภทยีนส์ และเบียร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. ระดับความโป๊เปลือยของภาพผู้แสดงแบบที่แตกต่างกันในงานโฆษณาส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าในสินค้าประเภทน้ำหอม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3. ระดับความโป๊เปลือยของภาพผู้แสดงแบบที่แตกต่างกันในงานโฆษณาส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในสินค้าประเภทน้ำหอม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
ฝ้าย เพียซ้าย, 2521- . (2544). ผลจากการใช้ภาพโป๊เปลือยต่างระดับในงานโฆษณาต่อการระลึกถึงตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฝ้าย เพียซ้าย, 2521- . 2544. "ผลจากการใช้ภาพโป๊เปลือยต่างระดับในงานโฆษณาต่อการระลึกถึงตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฝ้าย เพียซ้าย, 2521- . "ผลจากการใช้ภาพโป๊เปลือยต่างระดับในงานโฆษณาต่อการระลึกถึงตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ฝ้าย เพียซ้าย, 2521- . ผลจากการใช้ภาพโป๊เปลือยต่างระดับในงานโฆษณาต่อการระลึกถึงตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.