ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทางวิชาชีพกับบทบาทการรายงานข่าวของนักข่าวหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทางวิชาชีพกับบทบาทการรายงานข่าวของนักข่าวหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ
นักวิจัย : รวิพิมพ์ กิ่งวัฒนานันท์, 2512-
คำค้น : นักข่าว , ข่าวเศรษฐกิจ , การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พีระ จิรโสภณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740313612 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/896
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาการเป็นนักวิชาชีพของนักข่าวหนังสือพิมพ์แนวเศรษฐกิจ พร้อมกับการสำรวจบทบาทและการทำหน้าที่รายงานข่าวพิจารณาจากการทำหน้าที่นายประตูข่าวสาร โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ วิเคราะห์จากการตอบแบบสอบถามของนักข่าวเศรษฐกิจจำนวน 118 คน จากหนังสือพิมพ์จำนวน 26 ฉบับ และวิเคราะห์ทัศนะของผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 4 คน ผลการวิจัย 1. นักข่าวเศรษฐกิจมีเหตุผลการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพนักข่าว ส่วนใหญ่เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาเพราะมีความมุ่งมั่นที่จะทำอาชีพนี้มานานแล้ว ส่วนบทบาทในการรายงานข่าว มีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ และมีการเรียบเรียงเขียนข่าวด้วยตนเอง การคัดเลือกข่าวเน้นผลกระทบต่อสังคมมากที่สุด และเห็นว่าการอ้างแหล่งข่าวปกปิด หรือคลุมเครือในการรายงานข่าวสามารถทำได้ เพื่อให้นำข้อมูลมาเสนอต่อสาธารณะ นอกจากนั้นนักข่าวเศรษฐกิจส่วนมากเห็นด้วยกับการเน้นสิทธิการรับรู้ของประชาชนมากกว่า สิทธิส่วนตัวผู้ตกเป็นข่าว และไม่เห็นด้วยกับการที่นักข่าวจะเป็นประชาสัมพันธ์ให้แหล่งข่าว 2. ผู้รอบรู้เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวและวิเคราะห์ข่าวเห็นว่านักข่าวเศรษฐกิจโดยทั่วไปมีพัฒนาการดีขึ้น แต่ยังขาดความรอบรู้ และนักข่าวต้องพัฒนาเป็นนักวิชาชีพโดยเริ่มจากตัวเอง มีองค์กรหนังสือพิมพ์และองค์กรวิชาชีพสนับสนุนการฝึกอบรม ส่วนการทำข่าวมีอุปสรรคการเข้าถึงข้อมูล ในเรื่องจริยธรรมนั้นขึ้นกับจิตสำนึกส่วนบุคคล และความเข้มงวดขององค์กร

บรรณานุกรม :
รวิพิมพ์ กิ่งวัฒนานันท์, 2512- . (2544). การพัฒนาทางวิชาชีพกับบทบาทการรายงานข่าวของนักข่าวหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รวิพิมพ์ กิ่งวัฒนานันท์, 2512- . 2544. "การพัฒนาทางวิชาชีพกับบทบาทการรายงานข่าวของนักข่าวหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รวิพิมพ์ กิ่งวัฒนานันท์, 2512- . "การพัฒนาทางวิชาชีพกับบทบาทการรายงานข่าวของนักข่าวหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
รวิพิมพ์ กิ่งวัฒนานันท์, 2512- . การพัฒนาทางวิชาชีพกับบทบาทการรายงานข่าวของนักข่าวหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.