ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
นักวิจัย : วันเพ็ญ ภูพรม
คำค้น : ต้นทุน , ประสิทธิผล , ต้นทุนต่อประสิทธิผล , รูปแบบบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผน , ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=2909
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ต้น ทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผน กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มาใช้บริการที่คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำสนธิ โดยสุ่มอย่างง่ายตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน กลุ่มควบคุม 15 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ก่อน และหลังการให้รูปแบบบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผน การวิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุน วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยประสิทธิผลและต้นทุนต่อประสิทธิผลใช้การวิเคราะห์ ต้นทุนต่อประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis

CEA) ตามแนวคิด ของอาร์ฟอร์ดและออลเรด (Arford & Allred, 1995, pp. 64-69) ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองต้นทุนเฉลี่ยต่อผู้ป่วยเบาหวาน 1 รายที่มาใช้บริการที่แผนก ผู้ป่วยนอกมีค่าเท่ากับ 811.75 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่เกิดกับผู้ให้บริการ คิดเป็นเงิน 111.80 บาท และต้นทุนที่เกิดกับผู้ใช้บริการคิดเป็นเงิน 688.20 บาท ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 1.3103 และต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบ บริการพยาบาลอย่างมีแบบแผนมีค่าเท่ากับ 619.51 บาท จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผนมีต้นทุนต่อ ประสิทธิผลต่ำกว่ารูปแบบบริการพยาบาลตามปกติ ซึ่งแสดงว่า รูปแบบบริการพยาบาล อย่างมีแบบแผนมีประสิทธิผลดีกว่า โดยพิจารณาในภาพรวมผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ เรื่องโรคเบาหวานมีการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง และการรับรู้คุณภาพบริการ พยาบาลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ ภูพรม . (2544). การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันเพ็ญ ภูพรม . 2544. "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันเพ็ญ ภูพรม . "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
วันเพ็ญ ภูพรม . การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.