ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
นักวิจัย : ศรีสุวรรณ ศรีพรหมภัคดี
คำค้น : ความต้องการบริการแนะแนว , นักศึกษาปีที่ 1 , มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=2813
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาความต้องการบริการแนะแนว ของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และเปรียบเทียบความต้องการบริการแนะแนว 5 บริการ คือ บริการรวบรวมข้อมูลเป็น รายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้คำปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการ ติดตามผล ตามตัวแปร เพศ ภูมิลำเนา สายการเรียนประเภทนักศึกษา และอาชีพของ ผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 600 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความต้องการบริการแนะแนว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ การทดสอบค่าเอฟ (f-test) และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี การทดสอบผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดโดยใช้ (lsd-test) Least Significant Difference ~bผลการวิจัยพบว่า~b นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 600 คน มีความต้องการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการใน ระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ บริการจัดวางตัวบุคคล บริการสนเทศ บริการติดตามผล บริการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล และบริการให้ คำปรึกษา นักศึกษาชาย และหญิงมีความต้องการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการแตกต่าง กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างกันมีความต้องการ บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาสายศึกษาต่อภายใน และต่างประเทศ มีความต้องการบริการทั้ง 5 บริการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ นักศึกษาในแผนและนอกแผนมีความต้องการ บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีความต้องการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
ศรีสุวรรณ ศรีพรหมภัคดี . (2543). การศึกษาความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรีสุวรรณ ศรีพรหมภัคดี . 2543. "การศึกษาความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรีสุวรรณ ศรีพรหมภัคดี . "การศึกษาความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ศรีสุวรรณ ศรีพรหมภัคดี . การศึกษาความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.