ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : สิทธิรัตน์ น้อยสง่า, 2515-
คำค้น : การเปิดรับข่าวสาร , สื่อมวลชนกับเยาวชน , การเรียนรู้ทางสังคม , โรงเรียนบ้านน้ำฆ้อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740309291 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/871
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมในการใช้สื่อมวลชนของนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มผู้ใช้สื่อมวลชนมากและนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มผู้ใช้สื่อมวลชนน้อยมีความแตกต่างกันอย่างไร และเพื่อศึกษาว่าสื่อมวลชนได้ให้การเรียนรู้อะไรบ้างต่อนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มผู้ใช้สื่อมวลชนมากและนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มผู้ใช้สื่อมวลชนน้อยของโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพในวิธีการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลที่เป็นนักเรียนกลุ่มที่ศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้สื่อมวลชนมาก และกลุ่มผู้ใช้สื่อมวลชนน้อย และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่าฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและวิถีชีวิตประจำวัน มีผลต่อพฤติกรรม การใช้สื่อของกลุ่มผู้ใช้สื่อมวลชนมากและกลุ่มผู้ใช้สื่อมวลชนน้อย โทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดมากกว่าสื่อมวลชนอื่นๆ ของกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม โดยที่นักเรียนในกลุ่มที่ศึกษาทั้งสองกลุ่มชอบที่จะเปิดรับเนื้อหาประเภทบันเทิงมากกว่าเนื้อหาประเภทอื่นๆ สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มที่ศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ใช้สื่อมวลชนมากและกลุ่มผู้ใช้สื่อมวลชนน้อยมีการเรียนรู้ทางสังคมโดยการเรียนรู้จากการสังเกต จาก"ตัวแบบ" ในสื่อมวลชน ตัวแบบไม่ได้จำกัดเฉพาะในสื่อมวลชน แต่ตัวแบบที่เป็นบุคคลใกล้ชิดคือสมาชิกในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ เช่น โรงเรียนและครอบครัว

บรรณานุกรม :
สิทธิรัตน์ น้อยสง่า, 2515- . (2544). พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิรัตน์ น้อยสง่า, 2515- . 2544. "พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิรัตน์ น้อยสง่า, 2515- . "พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สิทธิรัตน์ น้อยสง่า, 2515- . พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.