ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ, 2511-
คำค้น : สื่อมวลชนกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ กันภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741703953 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/867
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพแผนงานการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อ รูปแบบสาร และเนื้อหาสาร เพื่อการรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิจัยข้อมูลจากเอกสาร ตัวอย่างสื่อทุกชนิด และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า แผนงานการรณรงค์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 3 โครงการ มีการปรับเปลี่ยนจากแผนเดิมที่วางไว้ในทุกโครงการ โดยส่วนใหญ่ การปรับแผนรณรงค์ยังไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของการรณรงค์ และ เพื่อให้การรณรงค์ได้รับผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น แต่เป็นผลจากการพบปัญหาอุปสรรคการใช้สื่อที่ได้กำหนดไว้ตามแผนหรือสถานการณ์แวดล้อมที่มาบังคับ โดยการปรับเปลี่ยนแผนโดยส่วนใหญ่ เป็นการยกเลิกการใช้สื่อที่ประสบปัญหา และนำวงเงินไปเพิ่มเติมการใช้สื่อในประเภทอื่น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า แผนงานการรณรงค์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ ยังคงมีประสิทธิภาพค่อนข้างน้อย การใช้สื่อรณรงค์ พบว่า ความถี่ ความครอบคลุม และ ความต่อเนื่องการ ใช้สื่อ ยังมีน้อย และ ไม่สม่ำเสมอ รวมถึง การเลือกใช้สื่อกับเป้าหมายของการสื่อสาร พบการใช้สื่อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ มากกว่า การสร้างจิตสำนึก หรือ ความตระหนัก ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการรณรงค์ รูปแบบสารที่ใช้ในการรณรงค์ พบการเลือกใช้ในลักษณะการเน้นย้ำมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รูปแบบสารเร้าความกลัว สำหรับรูปแบบสารที่มีความซับซ้อน ไม่มีการเลือกใช้รูปแบบสารประเภทนี้ในการรณรงค์ทุกโครงการ

บรรณานุกรม :
ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ, 2511- . (2544). ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ, 2511- . 2544. "ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ, 2511- . "ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ, 2511- . ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.