ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทการชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วาทการชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
นักวิจัย : วรวรรณ ทองสุภร
คำค้น : NATIONALISM , SPEECH , IDEOLOGY , POLITICAL LANGUAGE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001558
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่อง วาทการชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานิยามอุดมการณ์ชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และรูปแบบกับลักษณะภาษาทางการเมืองที่ปรากฎในบันทึกคำกล่าว สุนทรพจน์ คำปราศรัย และบทประพันธ์ของจอมพล ป. พิบูลสงครามที่เกิดขึ้นในขณะที่จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2 ช่วงเวลาคือ ตั้งแต่ พ.ศ.2481-2487 และ พ.ศ.2491 - 2500 ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า อุดมการณ์ชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ที่ปรากฎในบันทึกคำกล่าว สุนทรพจน์ คำปราศรัย คำวิงวอนและบทประพันธ์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการนิยามตามพัฒนาการของอุดมการณ์ชาตินิยมออกเป็น 4 ช่วง โดยเชื่อมโยงกับ 1) ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 2) วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 3) ตัวผู้นำ และ 4) การต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งยังได้กำหนดเป็นวีรธรรมและคติของคนไทย เพื่อให้ประชาชนเกิดการร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนในด้านของรูปแบบวาทการชาตินิยมที่ปรากฎ สามารถแบ่งตามลักษณะของวาทะดังนี้ คือ 1. สุนทรพจน์ และคำปราศรัย 2. คำวิงวอน และ 3. บทประพันธ์ในนามปากกา "สามัคคีชัย" ซึ่งพบว่ามีลักษณะท่วงทำนองของภาษาทางการเมือง 3 ประเภท คือ 1. ภาษาที่ใช้เพื่อการชักชวน 2. ภาษาทางการบริหาร 3. ภาษาทางกฎหมาย และนอกจากนี้จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ใช้ภาษาทางการเมืองประเภทภาษาที่ใช้เพื่อการชักชวนมากที่สุด รองลงมาคือภาษาทางการบริหาร และภาษาทางกฎหมายตามลำดับ นอกจากนี้พบว่า วิธีในการโน้มน้าวจิตใจในวาทการชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะเป็นการใช้หลักฐานแบบพรรณนา และการใช้หลักฐานแบบให้รายละเอียดเป็นหลัก

บรรณานุกรม :
วรวรรณ ทองสุภร . (2548). วาทการชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรวรรณ ทองสุภร . 2548. "วาทการชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรวรรณ ทองสุภร . "วาทการชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
วรวรรณ ทองสุภร . วาทการชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.