ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ ~iTrypanosoma evansi~i ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ ~iTrypanosoma evansi~i ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
นักวิจัย : ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ
คำค้น : ~iTrypanosoma evansi~i , AFLP , GENOTYPE , PARASITE CLONING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001523
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคเซอราเกิดจากเชื้อ ~iTrypanosoma evansi~i ซึ่งเป็นโปรโตซัวที่เป็นปรสิตในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิด ก่อให้เกิดอาการทางคลินิกที่หลากหลายตั้งแต่ การติดเชื้อแบบเรื้อรังในสุนัขหรือสุกร จนถึงการติดเชื้อแบบเฉียบพลันรุนแรงในม้า ในการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาเชื้อ ~iT. evansi~iที่พบในประเทศไทย 5 isolates โดยใช้วิธีทางอณูชีววิทยาด้วยกัน 3 การทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการในการจำแนกความหลากหลายภายในชนิดของเชื้อ ~iT. evansi~i ด้วยสารพันธุกรรมในขั้นตอนแรกคือการหาลำดับเบสขนาด 511 คู่เบส ในส่วนของ ITS1 และนำมาวิเคราะห์ phylogeneticเปรียบเทียบกับข้อมูลลำดับเบสของเชื้อ ~iT. evansi~i ใน GenBank ทำให้สามารถแยกกลุ่มของเชื้อที่ทำการศึกษาออกได้เป็น 5 กลุ่ม ต่อมาเป็นการพัฒนาวิธี Amplification Fragment Length Polymorphism (AFLP)โดยใช้ primer 122-2/122-3 พบว่าสามารถแสดงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมในรูปแบบของแถบDNA ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ผลด้วย agarose gel electrophoresis และสุดท้าย ได้นำเอาเชื้อ ~iT. evansi~iVPh03 ซึ่งเป็นเชื้อจากม้า มาทำให้บริสุทธิ์ขึ้นโดยการผ่านเชื้อสู่หนูทดลอง 3 ครั้ง นำเชื้อที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์ขึ้นมาทำการวิเคราะห์หาลำดับเบสในส่วนของ ITS1 พบว่า VPh03 ประกอบด้วย genotype อย่างน้อย4 genotypes คือ f, g, j และ ในขณะที่เมื่อนำมาวิเคราะห์ AFLP พบว่ามี AFLP fingerprint 2 รูปแบบ จากผลการทดลองยังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างลำดับเบสของ ITS1 และรูปแบบของ AFLP สรุปได้ว่า VPh03เป็นเชื้อที่มีการผสมกันของเชื้ออย่างน้อย 4 ประชากรเชื้อ และ genotype f เป็นประชากรเชื้อสามัญของเชื้อที่พบในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ . (2548). การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ ~iTrypanosoma evansi~i ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ . 2548. "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ ~iTrypanosoma evansi~i ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ . "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ ~iTrypanosoma evansi~i ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ . การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ ~iTrypanosoma evansi~i ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.