ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางสังคม - จิตวิทยา และลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมของผู้บริโภค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางสังคม - จิตวิทยา และลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมของผู้บริโภค
นักวิจัย : กรรณิการ์ นุ่มไทย
คำค้น : CONSUMER NATIONALISM , CULTURAL OPENNESS , PATRIOTISM , CONSERVATISM , COLLECTIVISM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001283
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับชาตินิยมของผู้บริโภคซึ่งได้แก่ปัจจัยทางสังคม-จิตวิทยา (การเปิดกว้างทางวัฒนธรรม ความรักชาติ อนุรักษนิยมและคติรวมหมู่) และปัจจัยลักษณะทางประชากร (อายุ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 20-59 ปี ประกอบด้วยชาย 300 คน และหญิง 300 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. การเปิดกว้างทางวัฒนธรรมไม่มีสหสัมพันธ์กับชาตินิยมของผู้บริโภค 2. ความรักชาติ อนุรักษนิยม และคติรวมหมู่ ล้วนมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับชาตินิยมของผู้บริโภค (~ip~i <.001) 3. การเปิดกว้างทางวัฒนธรรม ความรักชาติ อนุรักษนิยม และคติรวมหมู่ สามารถอธิบายความแปรปรวนของชาตินิยมของผู้บริโภคได้ร้อยละ 24 (~ip~i <.001) โดยความรักชาติและอนุรักษนิยมมีน้ำหนักในการทำนายชาตินิยมของผู้บริโภคได้ (~ip~i <.001) 4. การเปิดกว้างทางวัฒนธรรม ความรักชาติ อนุรักษนิยม คติรวมหมู่ อายุ เพศ ระดับการศึกษาและรายได้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของชาตินิยมของผู้บริโภคได้ร้อยละ 27 (~ip~i <.001)โดยความรักชาติ อนุรักษนิยม และอายุ มีน้ำหนักในการทำนายชาตินิยมของผู้บริโภคได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนระดับการศึกษาและรายได้ มีน้ำหนักในการทำนายชาตินิยมของผู้บริโภคได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. อายุมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับชาตินิยมของผู้บริโภค (~ip~i <.001) 6. ผู้บริโภคเพศหญิงมีชาตินิยมของผู้บริโภคต่ำกว่าผู้บริโภคเพศชาย (~ip~i <.05) 7. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีชาตินิยมของผู้บริโภคแตกต่างกัน (~ip~i <.01)โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีมีชาตินิยมของผู้บริโภคสูงกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป (~ip~i <.05) 8. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีชาตินิยมของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ นุ่มไทย . (2548). ปัจจัยทางสังคม - จิตวิทยา และลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมของผู้บริโภค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรรณิการ์ นุ่มไทย . 2548. "ปัจจัยทางสังคม - จิตวิทยา และลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมของผู้บริโภค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรรณิการ์ นุ่มไทย . "ปัจจัยทางสังคม - จิตวิทยา และลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมของผู้บริโภค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
กรรณิการ์ นุ่มไทย . ปัจจัยทางสังคม - จิตวิทยา และลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมของผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.