ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
นักวิจัย : กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
คำค้น : UNIVERSITY , RADIO , POLITICAL , PARTICIPATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001063
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานของสถานีวิทยุสถาบันศึกษา3 แห่ง คือ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งการเลือกสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา 3 แห่งดังกล่าวนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และศึกษาพฤติกรรมการรับฟังรายการจากสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาในแต่ละแห่ง กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ฟังของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่งจำนวน 450 คน โดยแต่ละพื้นที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน ประมวลผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ~bผลการวิจัยพบว่า~b 1. สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทั้งสามแห่งมีการดำเนินงานที่แตกต่างกัน 2. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติรกรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากรายการของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาแตกต่างกันตามสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา 3. กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากรายการของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาแตกต่างกัน 4. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่ำ 5. พฤติกรรมการเปิดรับรายการจากสถานีวิทยุสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ โต๊ะมีนา . (2548). สถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรรณิการ์ โต๊ะมีนา . 2548. "สถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรรณิการ์ โต๊ะมีนา . "สถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
กรรณิการ์ โต๊ะมีนา . สถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.