ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี
นักวิจัย : วิสูตร โพธิ์เงิน
คำค้น : GENE A MITTLER'S THEORY OF ART CRITCISM , VISUAL ART PERCEPTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของ ยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี กลุ่มประชากรในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้านได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษาจำนวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรู้ทางศิลปะเด็กจำนวน 6 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวิจารณ์จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้ศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี 2) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการสอนศิลปศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย ได้พบว่า การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยใช้แผนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎี ของยีน เอมิทเลอร์ นั้นส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะและสามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนศิลปศึกษาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การกำหนด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการสอนโดยบูรณาการวิธีศิลปวิจารณ์ 4 ขั้น ของยีน เอมิทเลอร์ แบ่งเป็น 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ จัดให้มีเนื้อหาสาระที่ยาก-ง่ายเหมาะสมกับช่วงวัยเด็ก 2) ด้านกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มเวลาในกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการสอนควรที่จะหลากหลาย และในแต่ละแผนควรมีการสรุปในสิ่งที่เรียนรู้3)ด้านขั้นตอนในการวิจารณ์ศิลปะ ตามแนวทฤษฎียีน เอ มิทเลอร์ ความยาก - ง่าย การตั้งคำถามควรคำนึงถึงพัฒนาการด้านภาษาในเด็กนักเรียน และเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง 4) สื่อ/ภาพเพื่อการวิจารณ์ ควรหลีกเลี่ยงภาพผลงานมีความซับซ้อน ควรหาภาพผลงานที่มีรูปแบบการจัดวางง่าย ๆ และมีความชัดเจน 5) ด้านการวัด และการประเมินผล ควรเพิ่มเกณฑ์การประเมินผลในการกระบวนการเรียนรู้ขั้นวิจารณ์ทั้ง 4 ขั้นตอน ทางด้านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวิจารณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรู้ทางศิลปะในเด็ก เกี่ยวกับแผนการเรียนรู้ และองค์ประกอบแผนการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้านมีความเห็นว่าแผนการเรียนรู้ และองค์ประกอบแผนการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนศิลปศึกษา สามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปีได้

บรรณานุกรม :
วิสูตร โพธิ์เงิน . (2547). การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิสูตร โพธิ์เงิน . 2547. "การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิสูตร โพธิ์เงิน . "การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
วิสูตร โพธิ์เงิน . การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.