ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์
คำค้น : THE MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR FORM M , PERSONALITY , TYPE INDICATOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของไมเออร์บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษตอนปลาย โดยการแปลแบบวัดจากฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยเทคนิค Back Translation กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้น ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และค่าความเที่ยงแบบ แบ่งครึ่งข้อสอบ ความเที่ยงแบบความคงที่โดยวิธีสอบซ้ำความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับแบบวัดบุคลิกภาพ Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) ที่รัตนา รักการพัฒนาขึ้นและการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะของนักเรียนที่ได้จากการระบุของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน กับที่ได้จากแบบวัดประเภทของบุคคล Myers-Briggs Type Indicatorform M ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 1. ความเที่ยงของแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม(ภาษาไทย) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ค่าความเที่ยงแบ่งครึ่งข้อสอบ ทั้งฉบับเท่ากับ .71 และ .68 ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ค่าความเที่ยงแบ่งครึ่งข้อสอบ และค่าความเที่ยงสอบซ้ำแบ่งตามประเภทบุคคลในด้าน เป็นคนเปิดเผย (E) เก็บตัว (I)เท่ากับ .73 .75 .81, ด้าน การสัมผัส (S) จิตใต้สำนึก (N) เท่ากับ .46 .35 .62,ด้านความคิด (T) ความรู้สึก (F) เท่ากับ .69 .62 .79, และด้านการมีระเบียบ (J)ความยืดหยุ่น (P) เท่ากับ .73 .73 .70 ตามลำดับ 1. ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ พบว่า ความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างแบบวัดประเภทของแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับกับแบบวัดบุคลิกภาพ Edwards Personal Prefetence Schedule (EPPS) ที่รัตนา รักการพัฒนาขึ้น พบว่ามีความสัมพันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เท่ากับ.291, .297, .309, .399 และ มีความสัมพันธ์ทางลบ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เท่ากับ.277, .389 ในส่วนของค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะของนักเรียนที่ได้จากการระบุของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน กับที่ได้จากแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเป็นคนเปิดเผย (E) เก็บตัว (I), ด้าน การสัมผัส (S) จิตใต้สำนึก (N), ด้านความคิด (T)ความรู้สึก (F), ด้าน การมีระเบียบ (J) ความยืดหยุ่น (P) มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. บุคลิกลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามตัวบ่งชี้ของไมเออร์ บริกส์จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,298 คน แบ่งตามเพศ เพศชายส่วนใหญ่มีบุคลิกลักษณะแบบ INFPคือมีบุคลิกลักษณะกระตือรือร้น จริงใจ ซื่อสัตย์ ถ่อมตัว เป็นมิตร มักสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ ความคิด ภาษาไม่ยึดติดกับวัตถุ และเพศหญิงส่วนใหญ่มีบุคลิกลักษณะแบบ ESFP คือมีบุคลิกลักษณะ ชอบสังสรรค์ เข้ากับคนง่าย มนุษยสัมพันธ์ดี สนุกสนาน ชอบกีฬา เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมักชอบเข้าไปมีส่วนร่วม สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าที่จะเข้าใจแบ่งตามสถานที่ตั้งของโรงเรียน นักเรียนในเขตชุมชนส่วนใหญ่มีบุคลิกลักษณะแบบ ENFP คือมีลักษณะกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี ช่างคิดช่างฝัน มักแก้ปัญหาที่ยากได้อย่างรวดเร็วชอบทำงานที่ใช้ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าการวางแผน มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น และนักเรียนนอกเขตชุมชนส่วนใหญ่มีบุคลิกลักษณะแบบ ESTJ คือมีลักษณะ พูดจริงทำจริง มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับงานวิชาการทั้งที่ไม่สนใจมีหัวคิดทางด้านธุรกิจหรือเครื่องจักรกล

บรรณานุกรม :
ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์ . (2547). การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์ . 2547. "การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์ . "การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์ . การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.