ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร: กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร: กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
นักวิจัย : กฤษกร ธารารัตนสุวรรณ
คำค้น : PROFIT CENTER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001307
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อจัดทำศูนย์กำไรขึ้นในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยคาดหวังว่าระบบบริหารที่จัดตั้งขึ้นนั้นจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุน กระบวนการวิจัยได้เริ่มจาก การศึกษากระบวนการจัดการและโครงสร้างองค์กรของโรงงานตัวอย่างเพื่อจัดแบ่งหน่วยงานต่างๆ เป็นศูนย์กำไร โดยแบ่งการจัดตั้งศูนย์กำไรได้เป็น 2 กลุ่มตามหน้าที่การทำงาน คือ กลุ่มบริการที่ประกอบด้วย ศูนย์การบริหารและการขาย และศูนย์สนับสนุนการผลิต กลุ่มผลิตประกอบด้วยศูนย์กลึง ศูนย์อัดยาง และศูนย์ประกอบ จากการวิเคราะห์สิ่งนำเข้า และ ผลที่ได้ของแต่ละศูนย์กำไรเพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ลูกค้า และผู้ส่งมอบของแต่ละศูนย์กำไร เพื่อให้ระบบต้นทุน และรายรับของแต่ละศูนย์กำไรเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างระบบการเจรจาต่อรอง ด้านต้นทุน และรายรับระหว่างศูนย์กำไรตัวอย่างเช่น สิ่งนำเข้าของศูนย์กลึง ที่ประกอบด้วยวัสดุสิ้นเปลืองเป็นต้นทุนของศูนย์กลึงและเป็นรายรับของศูนย์การบริหารและการขายเพื่อให้ระบบการเจรจาต่อรองมีประสิทธิภาพจึงได้ออกแบบเอกสารเพื่อบันทึกข้อตกลงต่างๆ เป็นหลักฐาน ผลของการศึกษาทำให้ได้ต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเจรจาต่อรองระหว่างศูนย์กำไร ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงข้อมูล จนกระทั่งทราบต้นทุนจริง และรายรับจริงของแต่ละศูนย์กำไร

บรรณานุกรม :
กฤษกร ธารารัตนสุวรรณ . (2547). การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร: กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กฤษกร ธารารัตนสุวรรณ . 2547. "การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร: กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กฤษกร ธารารัตนสุวรรณ . "การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร: กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
กฤษกร ธารารัตนสุวรรณ . การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร: กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.