ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา
นักวิจัย : สุริยา เสนานุรักษ์
คำค้น : YANNAWA RESIDENTS , YANNAWA TRAFFIC POLICE , THE IMAGE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001114
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรที่มีต่อประชาชนในภาพรวม ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากภาพลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรที่มีต่อประชาชน และเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร ข้อมูลในการศึกษาถูกเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามจากประชากรจำนวน 200 คน และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจำนวน 10 คนสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าไคสแควร์ สำหรับข้อมูลเชิงส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลวิจัยพบว่า สมมติฐานที่ได้รับการยอมรับ คือ เพศชายมองภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร ดีกว่าเพศหญิง ผู้ที่มีความถี่ในการพบปะกับตำรวจจราจรมาก มองภาพลักษณ์การปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรดีกว่าผู้ที่มีความถี่ในการพบปะกับตำรวจจราจรน้อย และผู้ที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตำรวจจราจรจากสื่อต่าง ๆ น้อย มองภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรดีกว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตำรวจจราจรจากสื่อต่าง ๆ มาก

บรรณานุกรม :
สุริยา เสนานุรักษ์ . (2547). ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุริยา เสนานุรักษ์ . 2547. "ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุริยา เสนานุรักษ์ . "ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
สุริยา เสนานุรักษ์ . ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.