ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
นักวิจัย : กอบพร ทองพันเลิศกุล
คำค้น : SPECTRAL DATA , PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS , WIENER ESTIMATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000946
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตซ้ำของภาพจากข้อมูลสเปกตรัมถูกนำมาใช้สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงเนื่องจากสามารถลดการเกิดปรากฏการณ์เมแทเมอริซึม (Metamerism) ได้ ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการการผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก โดยเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้รับการปรับตั้งและหาลักษณะเฉพาะ (Calibration andCharacterization) ด้วยโปรแกรมจัดการสี Profilemaker pro 5.0.1 เพื่อให้สีของภาพที่ผลิตตรงตามต้นฉบับมากที่สุด ในกระบวนการทดลอง อันดับแรกจะใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก(Principal Component Analysis: PCA) เพื่อหาจำนวนของแผ่นกรองแสงที่เหมาะสมในการบันทึกภาพเพื่อนำไปหาค่าการสะท้อนแสงของวัตถุ จากการทดลองพบว่าการใช้แผ่นกรองแสงจำนวน 5 แผ่นสามารถให้ความแม่นยำในการหาค่าการสะท้อนแสงของชุดสร้างกระบวนการ (Training set)ได้ถึง 99% หลังจากนั้นจะใช้วิธีการจัดหมู่ (Combination) เพื่อเลือกชุดของแผ่นกรองแสงโดยพิจารณาจากค่าความแตกต่างของสีเฉลี่ย ((+,D)E('*)(,ab)) ที่น้อยที่สุดระหว่างค่าที่ได้จากการวัดและค่าที่ได้จากการประมาณด้วยวิธี Wiener estimationของ Training set ค่าที่ได้เท่ากับ 16.89 และชุดของแผ่นกรองแสงที่เหมาะสมคือ BPB42BPB53 BPN50 SC64 และ SC66 จากนั้นนำชุดแผ่นกรองนั้นมาบันทึกภาพของชุดทดสอบกระบวนการ(Test set) และ ภาพศิลป์สีน้ำ เพื่อวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามลำดับ ผลที่ได้คือ ค่า (+,D)E('*)(,ab) ของ Test set มีค่าต่ำสุดและสูงสุดเท่ากับ 6.88 และ 10.16 ตามลำดับส่วนภาพศิลป์สีน้ำ โดยข้อมูลสเปกตรัมที่ได้ในแต่ละพิกเซลจะถูกแปลงเป็นค่า XYZ และsRGB ตามลำดับ เพื่อแสดงผลด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก ผลที่ได้คือ ภาพที่ได้จากข้อมูลสเปกตรัมมีความเหมือนกับภาพศิลป์สีน้ำต้นฉบับมากกว่าภาพที่ได้จากกล้องดิจิทัลทั่วไปในบริเวณโทนสีผิวคนและโทนสีเหลือง โดยมีระดับความเหมือนปานกลางและเหมือนมากตามลำดับ

บรรณานุกรม :
กอบพร ทองพันเลิศกุล . (2547). การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กอบพร ทองพันเลิศกุล . 2547. "การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กอบพร ทองพันเลิศกุล . "การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
กอบพร ทองพันเลิศกุล . การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.