ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเนื้อหาและน้ำเสียงในสารและเพศต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเนื้อหาและน้ำเสียงในสารและเพศต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน
นักวิจัย : ธิติมา วิยะรัตนกุล
คำค้น : MESSAGE CONTENT , VOICE TONE , INTRINSIC MOTIVATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000645
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของเนื้อหาและน้ำเสียงในสารและเพศต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน ผู้ร่วมการวิจัยทั้งหมด 240 คนต่อรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งผู้ร่วมการวิจัยแต่ละคนได้รับผลป้อนกลับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งจาก 4 เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ทางด้านการสื่อความทางบวกทั้งที่ใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษา (เนื้อหาทางบวก/น้ำเสียงทางบวก เนื้อหาทางบวก/น้ำเสียงทางลบ เนื้อหาทางลบ/เนื้อหาทางบวก เนื้อหาทางลบ/เนื้อหาทางลบ) ผู้สั่งงานเพศชายหรือเพศหญิงให้ผลป้อนกลับตามเงื่อนไขในขณะที่ผู้ร่วมการวิจัยต่อรูปทรงเรขาคณิต 7 ชิ้น ก่อนสิ้นสุดการทดลอง ผู้ร่วมการวิจัยรายงานระดับแรงจูงใจในกิจกรรม และผู้วิจัยได้จับเวลาการกลับมาทำงานเป้าหมายในช่วงเวลาการเลือกอิสระ นอกจากนี้จำนวนรูปทรงเรขาที่ต่อได้สำเร็จยังเป็นดัชนีของผลผลิตด้วย ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้รับคำสั่งเพศหญิงมีแรงจูงใจในกิจกรรมมากกว่า เมื่อผู้สั่งงานให้ผลป้อนกลับเนื้อหาทางบวก/น้ำเสียงทางลบ ยกเว้นเงื่อนไขเนื้อหาทางบวก/น้ำเสียงทางบวก ทั้งสองเงื่อนไขนี้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 2. ผู้รับคำสั่งเพศชายมีแรงจูงใจในกิจกรรมมากกว่า เมื่อผู้สั่งงานให้ผลป้อนกลับ เนื้อหาทางลบ/น้ำเสียงทางบวกมากกว่าผลป้อนกลับเนื้อหาทางลบ/น้ำเสียงทางลบ 3. ผลป้อนกลับเนื้อหาทางลบ/น้ำเสียงทางลบ ทำให้ผู้รับคำสั่งทั้งเพศหญิงและเพศชายมีแรงจูงใจในกิจกรรมน้อยที่สุด 4. ผลกระทบของเงื่อนไขผลป้อนกลับทั้งด้านเนื้อหาและด้านน้ำเสียงไม่ส่งผลต่อจำนวนผลงาน 5. ผู้รับคำสั่งเพศชายมีผลผลิตสูงกว่าผู้รับคำสั่งเพศหญิง

บรรณานุกรม :
ธิติมา วิยะรัตนกุล . (2547). ผลของเนื้อหาและน้ำเสียงในสารและเพศต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธิติมา วิยะรัตนกุล . 2547. "ผลของเนื้อหาและน้ำเสียงในสารและเพศต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธิติมา วิยะรัตนกุล . "ผลของเนื้อหาและน้ำเสียงในสารและเพศต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ธิติมา วิยะรัตนกุล . ผลของเนื้อหาและน้ำเสียงในสารและเพศต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.