ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประกอบสร้างความจริงใจข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประกอบสร้างความจริงใจข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย
นักวิจัย : ณัชชา อาจารยุตต์
คำค้น : CONSTRUCTION OF REALITY , WAR NEWS , THAI NEWSPAPERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000595
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ทั้งหมด 4ชื่อฉบับ อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน และผู้จัดการ เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 ม.ค.2546 จนถึงฉบับวันที่ 31 ธ.ค.46 โดยเลือกเก็บเฉพาะข่าวเท่านั้น รวมทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้รับผิดชอบข่าวสงครามดังกล่าวประกอบด้วย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการประกอบสร้างความจริงในข่าว ผลการวิจัยพบว่าหนังสือพิมพ์มีการประกอบสร้างความจริงในเนื้อหาข่าวสงครามโดยให้ความหมายผ่านการใช้ภาษาทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เกี่ยวกับสงคราม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิรักและประเทศไทยแตกต่างกันไปตามระดับความขัดแย้ง ประกอบกับนำกลวิธีการเล่าเรื่องมาใช้ในการรายงานข่าว ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับไม่ได้ให้ความหมายมในเชิงตัดสินที่เจาะจงลงไปชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นพระเอกหรือผู้ร้าย ในสงครามครั้งนี้ แต่มีการให้ความหมายสลับบทบาทกันอยู่ตลอดเวลา แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงระดับความขัดแย้ง และพบว่าปัจจัยในการประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามครั้งนี้มีทั้งหมด4 ปัจจัยคือ แหล่งข่าวที่นำมาใช้ในการรายงานข่าว, มุมมองและทัศนคติส่วนตัวของผู้สื่อข่าว, ประสบการณ์ในการทำข่าวและความรู้เท่าทันสื่อของผู้สื่อข่าว, วิธีการทำให้ข่าวดูตื่นเต้นน่าสนใจ นอกจากนี้ยังพบว่าหนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ ใช้แหล่งข่าวเดียวกันในการรายงานข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักครั้งนี้ โดยแหล่งข่าวหลักที่หนังสือพิมพ์นำมาใช้คือ สำนักข่าวเอพี สำนักข่าวเอเอฟพีและสำนักข่าวรอยเตอร์ รวมทั้งใช้แหล่งข่าวด้านอาหรับคือ อัลจาซีรา ของการ์ตาเป็นแหล่งข้อมูลในการรายงานข่าวควบคู่กันไปด้วย

บรรณานุกรม :
ณัชชา อาจารยุตต์ . (2547). การประกอบสร้างความจริงใจข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัชชา อาจารยุตต์ . 2547. "การประกอบสร้างความจริงใจข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัชชา อาจารยุตต์ . "การประกอบสร้างความจริงใจข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ณัชชา อาจารยุตต์ . การประกอบสร้างความจริงใจข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.