ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับเสถียรดินปนเปื้อนในเหมืองถ่านหินโดยการใช้เถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชนและฝุ่นปูนซีเมนต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับเสถียรดินปนเปื้อนในเหมืองถ่านหินโดยการใช้เถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชนและฝุ่นปูนซีเมนต์
นักวิจัย : ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์
คำค้น : STABILIZATION , SOLIDIFICATION (S , S) , ACID MINE DRANAGE (AMD) , MUNICIPAL SOLID WASTE FLY ASH (MSWFA) , CEMENT KILN DUST (CKD) , LEACHING TEST
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000322
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พบในเหมืองถ่านหินคือ การเกิดสภาวะที่น้ำในเหมืองเป็นกรดทำให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และ ดินงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของเถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชนและฝุ่นปูนซีเมนต์ในการยับยั้งการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินบริเวณเหมืองถ่านหิน ในเชิงการปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรม และการทดสอบลักษณะของน้ำชะจากดินที่ปรับเสถียร ในการปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมได้ทำการทดสอบการบดอัดดินเพื่อหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการบ่มตัวอย่าง จุดเปลี่ยนสภาพของมวลดิน และทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดแบบไม่มีแรงต้านทาน ในการทดลองลักษณะของน้ำชะจากดินที่ปรับเสถียรทำการทดสอบตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6พ.ศ. 2540 และการทดสอบการชะแบบคอลัมน์เพื่อเป็นการจำลองสถานการณ์ในพื้นที่ เมื่อเกิดสภาวะฝนกรดขึ้น ผลการทดสอบการบดอัดดินแสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของฝุ่นปูนซีเมนต์ในการปรับเสถียรดินแล้ว ทำให้ค่าความชื้นที่ความหนาแน่นสูงสุด และความหนาแน่นสูงสุดเพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มปริมาณของขี้เถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชนทำให้ค่าความชื้นที่ความหนาแน่นสูงสุดเพิ่ม แต่ค่าความหนาแน่นสูงสุดลดลง ผลการทดสอบจุดเปลี่ยนสภาพของดินพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของเถ้าลอยจากเตาเผาขยะและฝุ่นปูนซีเมนต์ทำให้ดัชนีพลาสติกลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพิกัดพลาสติก ในการทดสอบกำลังรับแรงอัดแบบไม่มีแรงต้านทานแสดงให้เห็นว่าปริมาณฝุ่นปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดแบบไม่มีแรงต้านทานเพิ่มขึ้น ในขณะที่การเพิ่มปริมาณของเถ้าลอยจากเตาเผาขยะทำให้ค่าของกำลังรับแรงอัดแบบไม่มีแรงต้านทานลดลง ผลการทดสอบการชะจากดินพบว่าความเข้มข้นของเหล็กและแมงกานีสในดินที่ปนเปื้อนมีค่าลดลงเมื่อปริมาณของฝุ่นปูนซีเมนต์และเถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าของพีเอสเพิ่มขึ้นและเวลาในการบ่มนานทำให้ความเข้มข้นของเหล็กและแมงกานีสลดลงในการทดสอบการชะแบบคอลัมน์สามารถช่วยยืนยันผลการทดสอบการชะจากดินตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2540

บรรณานุกรม :
ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์ . (2547). การปรับเสถียรดินปนเปื้อนในเหมืองถ่านหินโดยการใช้เถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชนและฝุ่นปูนซีเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์ . 2547. "การปรับเสถียรดินปนเปื้อนในเหมืองถ่านหินโดยการใช้เถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชนและฝุ่นปูนซีเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์ . "การปรับเสถียรดินปนเปื้อนในเหมืองถ่านหินโดยการใช้เถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชนและฝุ่นปูนซีเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์ . การปรับเสถียรดินปนเปื้อนในเหมืองถ่านหินโดยการใช้เถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชนและฝุ่นปูนซีเมนต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.