ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
นักวิจัย : พรทิพา ตระการรังสี
คำค้น : EPIGALLOCATECHIN GALLATE , EGCG , RESPIRATORY FUNCTION , MONOAMINE OXIDASE , MITOCHONDRIA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000238
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลต (EGCG) ซึ่งเป็นสารโพลีฟีนอลที่มีปริมาณมากที่สุดในชาเขียวต่อกระบวนการหายใจ และสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวพบว่า EGCG ที่ความเข้มข้นสูงตั้งแต่ 454.48 (+,m)Mกระตุ้นอัตราการใช้ออกซิเจนใน state 4 แต่ลดอัตราการใช้ออกซิเจนใน state 3 ซึ่งมีผลทำให้ค่า RCI ลดลงเมื่อใช้กลูตาเมตและมาเลตเป็นสับสเตรท จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าEGCG ไปรบกวนการควบคู่ระหว่างกระบวนการหายใจและการฟอสฟอริเลชันหรืออาจกล่าวได้ว่าEGCG มีฤทธิ์เป็นสาร uncoupler ฤทธิ์ในการกระตุ้นอัตราการใช้ออกซิเจนของ EGCG สามารถถูกยับยั้งด้วย bovine serum albumin และเมื่อใช้ซักซิเนตเป็นสับสเตรทพบว่า EGCGไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ออกซิเจนใน state 4 แต่ยังคงมีผลลดอัตราการใช้ออกซิเจนใน state 3 และลดค่า RCI เช่นเดียวกับเมื่อใช้กลูตาเมตและมาเลตเป็นสับสเตรท นอกจากนี้EGCG ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการหายใจที่ถูกกระตุ้นด้วย DNP แต่ในกรณีที่การหายใจถูกกระตุ้นด้วยแคลเซียม EGCG เฉพาะที่ความเข้มข้นสูงสุดที่ทำการศึกษาเท่านั้น (908.96 (+,m)M)จึงแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งการหายใจได้ EGCG ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 219.54 (+,m)M สามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ATPase ส่วนผลต่อการทำงานของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส(MAO) พบว่า EGCG มีผลยับยั้งได้ทั้ง MAO-A และ MAO-B แต่สามารถยับยั้ง MAO-A ได้แรงกว่า MAO-B

บรรณานุกรม :
พรทิพา ตระการรังสี . (2547). ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรทิพา ตระการรังสี . 2547. "ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรทิพา ตระการรังสี . "ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
พรทิพา ตระการรังสี . ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.