ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
นักวิจัย : สวภา เวชสุรักษ์
คำค้น : THANPUYING PAEW SANITHWONGSENI , THAI DANCE CHOREOGRAPHY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์ชีวิตและผลงาน 2. วิเคราะห์องค์ประกอบของงาน 3. วิเคราะห์กลวิธีการสร้างสรรค์งาน วิธีดำเนินการวิจัยคือ การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ การศึกษาเอกสารและการศึกษาผลงานการแสดง ~bผลการวิจัย~b 1. ช่วง พ.ศ. 2446 - 2490 ท่านผู้หญิงแผ้วได้ซึมซับนาฏศิลป์มาตั้งแต่วัยเยาว์จนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ท่านมีองค์ความรู้นาฏยศิลป์แบบหลวงและนาฏศิลป์นานาชาติ ต่อมาท่านได้สร้างสรรค์ผลงานขณะรับราชการในปี พ.ศ. 2491 - 2535 พบว่ามี 6 แบบ ได้แก่1. ผลงานนาฏประดิษฐ์ 2. ผลงานนาฏยประดิษฐ์โดยคิดร่วมกับบุคคลอื่น 3. ผลงานปรับปรุงนาฏยประดิษฐ์แบบเดิม 4. ผลงานการประพันธ์บท 5. ผลงานผู้อำนวยการฝึกซ้อม ที่ปรึกษานาฏศิลป์ 6. ผลงานการสอน 2. จากการศึกษาองค์ประกอบของงานจากผลงาน 44 ชุดพบว่า มีการนำเสนองานเป็น2 รูปแบบคือ 1. งานที่อยู่ในจารีตเดียว 2. งานที่ผสมผสานจารีตอื่น ๆ 3. ท่านผู้หญิงแผ้วคิดงานอย่างมีขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์โดยพบกลวิธีการสร้างงานจากการเลือกวิเคราะห์ผลงาน 11 ชุด คือ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฐานท่ารำเดิม 2. การสร้างท่าเดี่ยว ท่าคู่ ท่าซ้ำและท่าชุด 3. การสร้างท่าพร้อมเพรียงกัน และประกอบกันในเวลาเดียวกัน 4. การสร้างท่าแบบพันทาง 5. การใช้หลักสมดุล 6. การใช้พลัง 7. การใช้ทิศทาง ทั้งนี้คำนึงถึงบุคลิก อารมณ์เพลงและหลักความเป็นจริงตามธรรมชาติเข้ามาผสมผสานด้วย

บรรณานุกรม :
สวภา เวชสุรักษ์ . (2547). หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สวภา เวชสุรักษ์ . 2547. "หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สวภา เวชสุรักษ์ . "หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
สวภา เวชสุรักษ์ . หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.