ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : พรพักตร์ สถิตเวโรจน์
คำค้น : TRUSTMARK SERVICE PROVIDER , SELF-REGULATION , TRUSTING WEBSITE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันประเทศไทยได้ริเริ่มการให้บริการเกี่ยวกับเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือขึ้นเมื่อต้นปี 2547 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันเป็นวิธีการกำกับดูแลตนเองของผู้ประกอบธุรกิจรูปแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากวิธีการตรากฎหมาย แต่ด้วยเหตุที่หน้าที่สำคัญของผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือ คือ การกำหนดหลักเกณฑ์การออกเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือและข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาถึงแนวทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน จากการศึกษากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของต่างประเทศพบว่ากฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือได้ อีกทั้งผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถืออาจต้องประสบปัญหาในเรื่องความชัดเจนของข้อกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการการติดตามตรวจสอบและการกำหนดมาตรการบังคับผู้ได้รับเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบของผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือ ดังนั้น หากประเทศไทยมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะแล้วจะช่วยสร้างความชัดเจนในการให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย

บรรณานุกรม :
พรพักตร์ สถิตเวโรจน์ . (2547). หลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรพักตร์ สถิตเวโรจน์ . 2547. "หลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรพักตร์ สถิตเวโรจน์ . "หลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
พรพักตร์ สถิตเวโรจน์ . หลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.